Събота, 13 Юли 2024
РЕШЕНИЕ №710 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

          На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.04. 2011 г., Протокол № 67,

 

ОТНОСНО: Разрешаване процедиране на проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ, с който за част от УПИ ІІІ – Жилищно строителство в кв.124 по плана на гр Пещера се обособява нов УПИ –Х- 1947, вътрешно –квартална обслужваща улица с о.т. 592 а – 591в, както и улично уширение за паркоместа по ул."М.Такев" с о.т. 592-593 и южно от новообразувания УПИ –Х- 1947.

 

 

 

          Общинският съвет като изслуша  докладната записка на Кмета на Общината, взе предвид становищата на ПК, на основание чл.6, ал.2 и чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И :

 

1. Обявява от частна общинска собственост в публична такава – незастроен терен, с площ от 343.00 кв.м. в съответствие с предвижданията на проекта за ЧИ на ПУП – ПРЗ, представляващ част от УПИ ІІІ – Жилищно строителство, кв. 124 по плана на град Пещера с който се обособява нова вътрешно-квартална обслужваща улица с о.т. 592а – 591в-591а.

2.  Упълномощава Кмета на Община Пещера да сключи договори за учредяване право на строеж в размер на 94.50 кв.м. за предвиденото допълващо застрояване към самостоятелен обект – МАГАЗИН, находящ се на партерния етаж от масивна пететажна сграда с пл.№ 1947 в новообразувания УПИ Х-1947, кв.124 по ПУП на гр.Пещера.

3. Упълномощава Кмета на Община Пещера да издаде заповед за одобряване на проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІІ – Жилищно строителство, в кв.124 по плана на гр.Пещера, с който се обособява нов УПИ Х- 1947, с площ от 303.00 кв.м. и нова вътрешно-квартална обслужваща улица с о.т. 592а-591в-591а.

 

 

Общ брой на общинските съветници: 21

Присъствали:19

Гласували: 19

За: 18

Против: няма

Въздържали се: 1

 

 

Технически секретар:                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Христина Стайкова /                                                                    / д-р Цветанка Лепарова /

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069