Четвъртък, 29 Фев 2024
РЕШЕНИЕ №709 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

          На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.04. 2011 г., Протокол № 67,

 

ОТНОСНО: Допускане изготвяне на план за регулация за частично изменение на регулацията на УПИ ІІ – ЗМП, в кв. 132 по ПУП на град Пещера – собственост на „Биовет" АД – гр.Пещера и в съседство с улица с о.т. 614 и 616 по ПУП на гр.Пещера в съответствие с представена скица –проект.

 

 

 

           Общинският съвет като изслуша  докладната записка на Кмета на Общината, взе предвид становищата на ПК, на основание чл.6, ал.1, ал.2 и чл.8, ал.1 от ЗОС и чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И :

 

Допуска изработване на проект за Частично изменение на ПУП – План за регулация, с който да се измени регулационната линия на УПИ ІІ – ЗМП, кв. 132 по плана на гр.Пещера в обхват и в съседство с улица с о.т. 614-616 в съответствие с изготвена скица – проект.

 

 

Общ брой на общинските съветници: - 21

- Присъствували: -19

- Гласували: 19

- ЗА – 12

- ПРОТИВ – 2

- ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 5

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

       /Хр.Стайкова/                                                                            /Д-р Цв.Лепарова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069