Събота, 02 Мар 2024
РЕШЕНИЕ №708 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

          На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.04. 2011 г., Протокол № 67,

 

ОТНОСНО: Поправка на явна техническа грешка в Решение №686/28.03.2011 г.

 

 

 

          Общинският съвет като изслуша  предложението на Кмета на Общината, взе предвид становищата на ПК, на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 от ЗОС и  след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И :

 

1. В т.1 на Решение №686/28.03.2011 г. вместо №527/30.07.2010 г. да се чете №572/30.07.2010 г.

2. Възлага на Кмета на Общината изпълнение на решението.

 

 

Общ брой на общинските съветници: - 21

- Присъствували: - 19

- Гласували: 19

- ЗА – 19

- ПРОТИВ – няма

- ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                /Хр.Стайкова/                                                                            /Д-р Цв.Лепарова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069