Събота, 02 Мар 2024
РЕШЕНИЕ №707 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

ОТМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ №737/30.06.2011г.

 

          На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.04. 2011 г., Протокол № 67,

 

ОТНОСНО: Предложение по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС за продажба частта на Община Пещера от съсобствен имот, представляващ УПИ ХХІІ – производствена и търговска дейност в кв.81 по ПУП на гр.Пещера, в който делът на общината е 85/2245 идеални части.   

 

 

 

          Общинският съвет като изслуша  предложението на Кмета на Общината, взе предвид становищата на ПК, на основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и  след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И :

 

1. Да се актуализира  Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Пещера през 2011 година, като в раздел ІV. Описание на имотите за прекратяване на съсобственост се запише: Продажба на 85/2245  идеални части от УПИ ХХІІ –производствена и търговска дейност в кв.81 по ПУП на гр.Пещера - АОС №209/18.04.2011 г.

2. Да се прекрати съсобствеността върху УПИ ХХІІ –производствена и търговска дейност в кв.81 по ПУП на гр.Пещера, чрез продажба на частта на общината, представляваща 85/2245  идеални части от имота, целият с площ от 2245 кв.м. на съсобственика "Винпром – Пещера" АД - Пловдив, ЕИК 825399928.

3. Приема пазарна цена за сделката от 8 075 лв. без ДДС.

4. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед с включени административни разходи и местен данък и сключи договор по реда на ЗОС и НРПУРОИ.

 

 

Общ брой на общинските съветници: - 21

- Присъствували: - 20

- Гласували:20

- ЗА – 20

- ПРОТИВ – няма

- ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

               /Хр.Стайкова/                                                                            /Д-р Цв.Лепарова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069