Четвъртък, 29 Фев 2024
РЕШЕНИЕ №706 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

          На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.04. 2011 г., Протокол № 67,

 

ОТНОСНО: Отмяна на Решение №398/30.09.2009 г. за допускане на делба на имот с променено предназначение в публична общинска собственост

 

 

 

          Общинският съвет като изслуша  предложението на Кмета на Общината, взе предвид становищата на ПК, на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Решение № 690/28.03.2011г чл.7, ал.2 от ЗОС и  след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И :

 

1. Отменя Решение №398/30.09.2009 г., с което е допусната доброволна делба на І-ви етаж от имот – частна общинска собственост, представляващ масивна сграда - бивша транспортна къща, понастоящем художествена галерия и кафене в имот пл. №1751, пл. 1752, в УПИ ІІ-Администрация, промкомбинат "Чико" и търговия в кв. 113 по ПУП на гр. Пещера за осигуряване на достъп от главната улица "Димитър Горов" на  собственика на избения етаж на сградата ЕТ "М-Т- Мария Чолакова".

2. Възлага на Кмета на Общината изпълнение на решението.

 

 

Общ брой на общинските съветници: - 21

- Присъствували: - 20

- Гласували: 20

- ЗА – 13

- ПРОТИВ – 2

- ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 5

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

       /Хр.Стайкова/                                                                            /Д-р Цв.Лепарова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069