Четвъртък, 23 Май 2024
Вие сте тук: Начало Административни Услуги по търговия, туризъм, транспорт ТTT 3 - Категоризиране на места за настаняване
ТTT 3 - Категоризиране на места за настаняване Печат Е-поща

Необходими документи:
Удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето, ако то е търговец по смисъла на Търговския закон, с дата на издаване, предхождаща с не повече от 30 дни датата на подаване на заявлението, или документи, удостоверяващи, че юридическото лице има правото по силата на друг закон да извършва стопанска дейност – оригинал или препис
Декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация
Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта /по образец/
Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на обекта /копие от диплома за квалификация в област туристическо обслужване/
Формуляр за определяне на категорията /по образец/
Копие от документите за собственост на обекта
Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация /разрешение за ползване, или разрешение за преустройство/;
Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - /нотариално заверено/
Нотариално заверено копие от пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник
Копие от последното издадено за обекта удостоверение или заповед за категоризиране
Документ за платена такса за категоризиране
Декларация по чл. 133, ал. 3 от Закона за туризма

 

Срок за изпълнение: 74 дни

Такса:

категоризиране на МН клас А

до 30 стаи – 500 лв.;
31-150 стаи – 1200 лв.;
151-300 стаи– 1900 лв.;
301-500 стаи– 2800 лв.;
над 500 стаи – 5000 лв.

категоризиране на МН клас Б

до 20 стаи – 200 лв.;
21-40 стаи – 400 лв.;
41-60 стаи – 940 лв.;
61-100 стаи – 2000 лв.;
над 100 стаи – 4000 лв.;
за 1 легло в самостоятелна стая – 10 лв.

Основание: чл.119, чл.128 във връзка с чл.129 от Закона за туризма

 

За улесняване на хотелиерския бранш при разгръщането на експлоатацията на „Единната система за туристическа информация“ (ЕСТИ), Министерството на туризма осигурява възможност за регистрация в тестовата среда на системата.
На етапа на първоначално разгръщане на експлоатацията на ЕСТИ е силно препоръчително хотелиерите да преминат през период на запознаване и изпробване на функционалностите на системата, което да допълни и затвърди техните знания, получени от представянията на ЕСТИ по места, както и от достъпните разяснителни материали и видео инструкции.
Тестовата среда на ЕСТИ не се различава от реалната и осигурява достъп до целия набор от функционалности, но без риск от нежелани последствия от подаване на грешни данни или неправилна работа със системата. Подадените в тестовата среда данни не ангажират по никакъв начин нито хотелиерите, нито администрацията. В този смисъл, те не се считат за валидни по отношение изпълнението на изискванията на Закона за туризма, свързани с подаването на данни за реализирани нощувки към ЕСТИ и всеки хотелиер е задължен да подава съответната информация по установените към момента канали до момента, в който прецени, че е придобил нужните познания и премине към подаване на данни към реалната система.
Тестовата система може да бъде използвана за пробно подаване на данни във всички варианти, както следва:
•             Подаване на данни за настанени туристи чрез въвеждане на всяка регистрация през уеб-браузър в модула „Система регистър на настаняванията“ (СРН);
•             Подаване на данни с файл в утвърден формат;
•             Подаване на данни чрез автоматизирана комуникация „система - система“, при което хотелиерска система обменя данни с ЕСТИ.
Достъпът до тестовата версия на системата става по идентичен начин, както до реалната система, след подадена заявка от страна на лицата, опериращи места за настаняване. В базата данни на системата са заредени наличните в Националния туристически регистър данни за категоризираните места за настаняване и техните оператори, идентично на реалната система.
Адресът на тестовата система е: https://estitest.tourism.government.bg.
Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерство на туризма, секция ЕСТИ (в дясно при зареждане на първоначалния екран).
Приложено представяме на Вашето внимание седем видео инструкции за работа с ЕСТИ, с цел улеснение на ЛИДО при ползването на тестовата или реалната среда на ЕСТИ.

 

ВИДЕО ОБУЧЕНИЯ

 

Attachments:
Download this file (TTT3-z.doc)ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ[ ]90 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069