Сряда, 17 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Административни Услуги по търговия, туризъм, транспорт ТTT 4 - Категоризиране на заведение за хранене и развлечения
ТTT 4 - Категоризиране на заведение за хранене и развлечения Печат Е-поща

Необходими документи:
Удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето, ако то е търговец по смисъла на Търговския закон, с дата на издаване, предхождаща с не повече от 30 дни датата на подаване на заявлението, или документи, удостоверяващи, че юридическото лице има правото по силата на друг закон да извършва стопанска дейност – оригинал или препис
Декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация
Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта /по образец/
Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на обекта /копие от диплома за квалификация в област туристическо обслужване/
Формуляр за определяне на категорията /по образец/
Копие от документите за собственост на обекта
Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация /разрешение за ползване, или разрешение за преустройство/;
Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - /нотариално заверено/
Нотариално заверено копие от пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник
Копие от последното издадено за обекта удостоверение или заповед за категоризиране
Документ за платена такса за категоризиране
Декларация по чл. 133, ал. 3 от Закона за туризма

Срок за изпълнение: 74 дни

Такса:
Според броя места за сядане

до 20 места за сядане – 150 лв.;
21-50 места за сядане – 250 лв.;
51-150 места за сядане – 800 лв.;
151-300 места за сядане – 1500 лв.;
над 300 места за сядане – 2000 лв.

Основание: чл.119, чл.128 във връзка с чл.129 от Закона за туризма

Attachments:
Download this file (TTT4-z (39).doc)ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ[ ]93 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069