Понеделник, 27 Май 2024
Вие сте тук: Начало Административни Услуги по търговия, туризъм, транспорт ТTT 5 - Други административни услуги, свързани с категоризация на туристическите обекти
ТTT 5 - Други административни услуги, свързани с категоризация на туристическите обекти Печат Е-поща

Необходими документи:
Удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето, ако то е търговец по смисъла на Търговския закон, или документи, удостоверяващи, че юридическото лице има правото по силата на друг закон да извършва стопанска дейност – оригинал или препис.
Декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация.
Копие от документите за собственост на обекта.
Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - /нотариално заверено/
Нотариално заверено копие от пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник
Копие от последното издадено за обекта удостоверение или заповед за категоризиране
Документ за заплатена такса за административната услуга

Срок за изпълнение: 15 дни

Такса:

за вписване на настъпили промени в обстоятелствата в Националния туристически регистър относно категоризираните туристически обекти –150 лв.
за издаване на дубликат на удостоверение за категория на туристически обект – 100 лв.
за изработване на нова табела от категорийната символика при захабяване на издадената – 50 лв.

Основание: чл.56 от Закона за туризма

Attachments:
Download this file (TTT5-z (8) (2).doc)ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ[ ]43 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069