СЪОБЩЕНИЕ Печат
О Б Щ И Н А П Е Щ Е Р А

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с обявения конкурс за длъжността: “Финансов контрольор”, на основание чл. 10, чл. 10а и чл. 10б и чл. 10в от Закона за държавния служител и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:
Списък на допуснатите кандидати:

1. Росица Иванова Иванова
Списък на недопуснатите кандидати

1. Гергана Димова Бакалска-няма минимален професионален опит за длъжността

Конкурсът ще се проведе на 10.01.2008г. от 14,00ч. в Община Пещера – заседателна зала.