Неделя, 21 Яну 2018
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Декември 2017

Обявление

Печат Email
Петък, 22 Декември 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 956/22.12.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за преотреждане на УПИ ІІ-222, за промишлено производство-цех за преработка на сурови кожи и образуването на два урегулирани поземлени имоти: УПИ ІІ-222, цех за производство на дървени пелети и УПИ VІ-222, за топилня и преработка на животински мазнини, землището на с.Капитан Димитриево. Определя се устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване 15 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Обявление

Печат Email
Петък, 22 Декември 2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

        Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 955/22.12.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за допълване отреждането на УПИ ІІ-2333, в УПИ ІІ-2333,“Жилищно строителство, търговия и услуги”, кв. 158 по регулационния план на гр.Пещера.

                  Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

Съобщение

Печат Email
Сряда, 20 Декември 2017г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 20.12.2017 г.

Публикувано на :      20 декември   2017г., сряда

Валидно до:17,30ч.,  03 януари   2018г., сряда

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес

гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.3, стая №13 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

Име на задълженото лице Адрес Вид на задължението Вид на документа
1.

АСЕН

ДИМИТРОВ

ДИМОВ

гр.Пещера

ул. Орешака №8

Данък МПС АУЗ № 132-1/29.11.2017г.
2.

НИХАТ

ХАСАН

ЗУРНАДЖИ

гр.Пещера

ул. Свобода №53,вх.А,

ап.7, ет.3

Данък МПС

АУЗ №167-1/30.11.2017г.
3.

ЖИВКА

КАЛИНКОВА

МАНОЛОВА

гр.Пещера

ул. Свобода  №35

Данък МПС АУЗ № 202-1/01.12.2017г.
4.

МЕХМЕД

МУСТАФА

КАМБЕР

гр.Пещера

ул. П.Горанов №15

Данък МПС АУЗ № 072-1/20.11.2017г.
5.

ВАСИЛ

ГЕОРГИЕВ

ВАСИЛЕВ

гр.Пещера

ул.Славей №5

Данък МПС АУЗ №176-1/30.11.2017г.

ОРГАН ПО

                                              ПРИХОДИТЕ       ………………………

                                                                               Гл.експерт “МП”

                                                                               /Ст.Семерджиев/

Дата на поставяне: 20.12.2017г.

Дата на сваляне :    03.01.2018г.

Съобщение

Печат Email
Петък, 15 Декември 2017г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 15.12.2017 г.

Публикувано на :      15 декември   2017г., петък

Валидно до:17,30ч.,  29 декември   2017г., петък

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес

гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.3, стая №13 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

Име на задълженото лице Адрес Вид на задължението Вид на документа
1.

ОЛГА

АНДОНИАДУ

гр.Пещера

ул. Г.Зафиров №6

Данък МПС АУЗ № 062-1/20.11.2017г.
2.

МАРИЯ АНГЕЛОВА КОЧЕВА

гр.Пещера

ул. Проф.Д.Ранев №2

Данък недвижими имоти, Такса битови отпадъци,

Данък МПС

АУЗ №112-1/28.11.2017г.
3.

СТЕФАН

ХРИСТОВ

ЖГУМОВ

гр.Пещера

ул. Пещево №8

Данък МПС АУЗ № 114-1/28.11.2017г.
4.

ОСМАН

РИФАТОВ

ЧАУШЕВ

гр.Пещера

ул. Орфей №15

Данък МПС АУЗ № 171-1/30.11.2017г.
5.

БОРИС

ШАРКОВ

ПЕНЧЕВ

гр.Пещера

ул.В.Стайков №26

Данък МПС АУЗ №131-1/29.11.2017г.
6.

МАРИЯ

БОРИСЛАВОВА

МИНКОВА

гр.Пещера

ул.Извън регулацията  №165

Данък МПС АУЗ №201-1/01.12.2017г.

ОРГАН ПО

                                              ПРИХОДИТЕ       ………………………

                                                                               Гл.експерт “МП”

                                                                               /Ст.Семерджиев/

Дата на поставяне: 15.12.2017г.

Дата на сваляне :    29.12.2017г.

Съобщение

Печат Email
Четвъртък, 14 Декември 2017г.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект заЧИ на ПУП-ПРЗ за преотреждане на УПИ ІІ-222, за промишлено производство-цех за преработка на сурови кожи и образуването на два урегулирани поземлени имоти: УПИ ІІ-222, цех за производство на дървени пелети и УПИ VІ-222, за топилня и преработка на животински мазнини, землището на с.Капитан Димитриево. Определя се устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване 15 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

Печат Email
Четвъртък, 14 Декември 2017г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 14.12.2017 г.

Публикувано на :     14 декември   2017г., четвъртък

Валидно до:17,30ч., 28 декември   2017г., четвъртък

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес

гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.3, стая №13 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

Обявление

Печат Email
Сряда, 13 Декември 2017г.

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна

служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,

в страната и в чужбина за времето от 08.05.2018г. до 18.05.2018г.

във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони

Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Пловдив, Белене, Сливен, Плевен и Мусачево.

Съобщение

Печат Email
Сряда, 13 Декември 2017г.

СПРАВКА

По чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

            Във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, на 07.11.2017 г. бе публикуван Проект за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на интернет страницата на Община Пещера.

            В законоустановения 30-дневен срок по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища относно изготвения Проект за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в деловодството на Община Пещера, както и на е-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Печат Email
Понеделник, 04 Декември 2017г.

ОБЯВА

             В изпълнениена Заповед №844/01.12.2017 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА

          

             1.Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

1.2. Сграда с площ 13 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к.4550, ул. „Петър Раков“ №35, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101, частна общинска собственост, при начална тръжна месечна наемна цена 84,50 без ДДС, депозит за участие 8,45 лв. Срок на договора за наем – 5 години.ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216