Четвъртък, 26 Апр 2018
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 371 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.10.2017г., Протокол № 28

   ОТНОСНО: : Кандидатстване на Община Пещера с проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 370 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.10.2017г., Протокол № 28
   Относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1480 по КККР на гр.Пещера в местност „Агово” и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 369 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.10.2017г., Протокол № 28
     Относно: Одобряване проект за ПУП–Парцеларен план за трасе на линеен обект – кабелна линия ниско напрежение за външно кабелно захранване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.18 по КККР на гр.Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 368 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.09.2017г., Протокол № 27
   Относно: Вземане на решение за приемане на бизнес план на “МБАЛ Проф. Димитър Ранев” ООД, свързан с необходимостта от извършване на нови инвестиции в дружеството, както и осигуряване на финансиране съгласно дяловото участие на съдружниците.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 367 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.09.2017г., Протокол № 27
  ОТНОСНО: Кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци, за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020г.

 

Attachments:
Download this file (РП -Пазарджик-2_DOP.doc)РП -Пазарджик-2_DOP.doc[ ]8556 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 366 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.09.2017г., Протокол № 27
  Относно:Даване на разрешение за изработване проект на ПУП-ПРЗ за смяна предназначение на част от поземлен имот с идентификатор 56277.3.1480, в местност „Агово” по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 365 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.09.2017г., Протокол № 27
   Относно: ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлени имоти в местността „Орешака” и местността „Широките ливади” собственост на БИОВЕТ АД и Община Пещера

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 364 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.09.2017г., Протокол № 27
   Относно: Приемане на оценка за продажба на Недвижим имот-частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.504.101 по КККР на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 363 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.09.2017г., Протокол № 27
    Относно:Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на павилиони №2, №4, №6 и №7 намиращи се на «Дъгов мост» гр.Пещера и на помещение в Здравен пункт с.Радилово

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 362 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.09.2017г., Протокол № 27

   ОТНОСНО: Актуализиране на състава на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 10 от 46


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216