Вторник, 24 Апр 2018
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 381 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.10.2017г., Протокол № 28
   ОТНОСНО: Приемане на оценки и сключване на договор за прехвърляне право на собственост на поземлени имоти с идентификатори 56277.1.1948 и 56277.1.1949

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 380 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.10.2017г., Протокол № 28
   ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.3.367

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 379 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.10.2017г., Протокол № 28
   ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.3.70

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 378 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.10.2017г., Протокол № 28
    Относно: Приемане на оценка за продажба на 1/16 идеална част от недвижим имот-частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.503.146 по КККР на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 377 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.10.2017г., Протокол № 28
    Относно: Приемане на оценка за продажба на ½ идеална част от недвижим имот-частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.504.427 по КККР на гр.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 376 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.10.2017г., Протокол № 28
   Относно: Даване съгласие за промяна предназначението на част в размер на 38 кв.м от ПИ с идентификатор 56277.4.194-общинска собственост и на част в размер на 490 кв.м от ПИ с идентификатор 56277.4.226-общинска собственост в местностите „Широките ливади“ и „Ямата“, землище на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 375 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.10.2017г., Протокол № 28
    Относно: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаването под наем на търговски обект – магазин в с. Кап. Димитриево.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 374 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.10.2017г., Протокол № 28
   ОТНОСНО: Определяне на концесионер за услуга, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ, поземлен имот с идентификатор 56277.502.1158 (пет шест две седем седем точка пет нула две точка едно едно пет осем) по КККР, одобрена със Заповед№РД-18-14/20.06.2014г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ от 2 937 кв. м (две хиляди деветстотин тридесет и седем квадратни метра), с адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к. 4550, ул. “Васил Левски” №2В, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за плувен басейн, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 122, парцел І, ведно с построените в него: 1. Сграда с идентификатор 56277.502.1158.1 (пет шест две седем седем точка пет нула две точка едно едно пет осем точка едно) със ЗП - 121 кв.м (сто двадесет и един квадратни метра), брой етажи 1, предназначение: друг вид обществена сграда; 2. Сграда с идентификатор 56277.502.1158.2 (пет шест две седем седем точка пет нула две точка едно едно пет осем точка две) със ЗП - 157 кв.м (сто петдесет и седем квадратни метра), брой етажи 1, предназначение: Спортна сграда, база; 3. Сграда с идентификатор 56277.502.1158.3 (пет шест две седем седем точка пет нула две точка едно едно пет осем точка три) със ЗП - 121 кв.м (сто двадесет и един квадратни метра), брой етажи 1, предназначение: сграда за търговия; 4. Плувен басейн за възрастни с площ 342 кв.м. (триста четиридесет и два квадратни метра) и обем 390 куб. м.; 5. Детски плувен басейн с площ 128 кв.м. (сто двадесет и осем квадратни метра) и обем 70 куб. м., въведен в експлоатация – 1999 г., с граници на поземления имот: ПИ №№56277.502.9571, 56277.502.1174, 56277.502.1156, 56277.502.1157, 56277.502.9563, за който е сътавен АПОС №189/24.09.2014 г., вписан в Служба по вписванията във вх.Рег.№2421 от 17.10.2014г., Акт №142, том Х.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 373 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.10.2017г., Протокол № 28
    Относно: Съгласуване на Схеми по чл.56 от ЗУТ и провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на терени – публична общинска собственост

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 372 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.10.2017г., Протокол № 28
   ОТНОСНО: Одобряване на образец на Партньорско споразумение по проект “Две минути и половина до полунощ - Иновативен образователен подход за справяне с проблемите на изменението на климата в началните училища“ с договорен номер 2017-1-BG01-KA201-036245 по програма «Еразъм+», Ключова дейност 2 «Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики» - децентрализирана дейност «Стартегически партньорства», сектор «Училищно образование», «Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите» /КА201/

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 9 от 46


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216