Неделя, 19 Ное 2017
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 331 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.07.2017г., Протокол № 25

   ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет - Пещера и неговите комисии за периода месец януари 2017г. – юни 2017г.

Attachments:
Download this file (Отчет.doc)Отчет.doc[ ]85 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 330 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.07.2017г., Протокол № 25

    Относно: Приемане на отчет за реализирани продажби от Община Пещера
за периода януари-юли 2017 г.

Attachments:
Download this file (prodajbi-ian-iuni-17.doc)prodajbi-ian-iuni-17.doc[ ]56 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 329 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.07.2017г., Протокол № 25

  ОТНОСНО: Информация за проведените Обществени поръчки от Община Пещера за периода м. януари 2017г. – м. юни 2017г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 328 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.06.2017г., Протокол № 24

    Относно: Даване на разрешение за изготвяне: ПУП–Парцеларен план за трасе на линеен обект – кабелна линия ниско напрежение за външно кабелно захранване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.18 по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 327 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.06.2017г., Протокол № 24
   Относно: Одобряване проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електроснабдяване и водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1357 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади”

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 326 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.06.2017г., Протокол № 24

  ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.501.247.2.36, гр. Пещера, ул. «Д-р Петър Цикалов» № 41-А, блок А2, ет.2, обект 1

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 325 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.06.2017г., Протокол № 24

   ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж в полза на лицето Христо Костадинов Попърцов в размер на 40 кв.м за изграждане на пристройка към съществуваща сграда.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 324 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.06.2017г., Протокол № 24

    Относно: Изменение и допълнение на Решение № 236/26.01.2017 г. на Общински съвет гр. Пещера в Приложение № 14 „Списък на правоимащите на транспортни разноски служители от Община Пещера ”.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 323 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.06.2017г., Протокол № 24
   ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

   

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 322 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.06.2017г., Протокол № 24
    ОТНОСНО: Избор на оператор на Регионалното Депо за Неопасни Отпадъци – РДНО и във връзка с проектно предложение по процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци, за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020г.

 

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 6 от 38


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216