Понеделник, 25 Сеп 2017
Get the Flash Player to see this.
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 348 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.08.2017г., Протокол № 26
   ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.1.413

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 347 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.08.2017г., Протокол № 26
   ОТНОСНО: Издаване на Запис на Заповед в размер на авансово плащане по Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-3.002-0084-C01, проект „Подай ръка“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019” на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 346 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.08.2017г., Протокол № 26

    ОТНОСНО: Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на паралелка в ХІ клас, профил „Технологичен” с 16 (шестнадесет) ученици в СУ „Св.Климент Охридски”- гр.Пещера за учебната 2017/2018г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 345 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.08.2017г., Протокол № 26

   ОТНОСНО: Актуализация бюджета на Община Пещера за 2017 г. и разчета за капиталови разходи за 2017 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 344 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.08.2017г., Протокол № 26

    ОТНОСНО: Отчет на касовото изпълнение на сборния бюджет, състоянието на общинския дълг и сметките на средства от Европейския съюз на Община Пещера към 30.06.2017 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 343 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.08.2017г., Протокол № 26

    ОТНОСНО: Информация за готовността на общинските учебни и детски заведения за учебната 2017/2018година.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 342 Печат Е-поща

     На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.07.2017г., Протокол № 25

    Относно: Даване на разрешение за изработване проект на ПУП-ПРЗ за смяна предназначение на поземлен имот с идентификатор 56277.4.35, в местност „Баташки път” по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 341 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.07.2017г., Протокол № 25
    ОТНОСНО: Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 56277.502.1158 по КККР

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 340 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.07.2017г., Протокол № 25
   Относно: Учредяване право на строеж върху част от имот с идентификатор 56277.3.1388 в размер на 54 кв.м, за която е отреден УПИ ХХІV-1388, за улица, местност „Широките ливади“, землище на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 339 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.07.2017г., Протокол № 25
   Относно: Приемане на оценка за продажба на Недвижим имот-частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.502.902 по КККР на гр. Пещера

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 2 от 36


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216