Понеделник, 21 Май 2018
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Решения Мандат 2015-2019
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 481 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.04.2018г., Протокол № 35

   ОТНОСНО: Актуализация бюджета на Община Пещера за 2018 г. и разчета за капиталови разходи за 2018 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 480 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.04.2018г., Протокол № 35
    Относно: Съгласуване на Схема по чл.56 от ЗУТ за поставяне на покрит навес (тента) пред ресторант „Лазур“ гр.Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 479 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.04.2018г., Протокол № 35


    Относно: Съгласуване на Схеми по чл.56 от ЗУТ и провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на терени – публична общинска собственост

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 478 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.04.2018г., Протокол № 35

    Относно: Актуализира не състава на Наблюдателна комисия къмОбщински съвет – Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 477 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.04.2018г., Протокол № 35

   Относно: Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на земеделски земи.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 476 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.04.2018г., Протокол № 35

    Относно: Приемане на оценка за продажба на 1/3 идеални части от имот частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 56277.502.98 по КККР на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 475 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.04.2018г., Протокол № 35
     ОТНОСНО: Обявяване на Поземлен имот с идентификатор 56277.4.667 за нпублична общинска собственост

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 474 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.04.2018г., Протокол № 35

    Относно:Одобряване проект за ПУП–Парцеларен план за за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1480 в местност „Агово” по КККР на гр.Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 473 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.04.2018г., Протокол № 35

    Относно:Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за отреждане на част от поземлен имот с идентификатор 56277.1.1823 по КККР на гр.Пещера-държавна горска собственост, местност „Икочово“ в УПИ І-1.1712, „Ферма за отглеждане на животни“ с площ от 0,4 дка. и одобряване на  задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 472 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.04.2018г., Протокол № 35

    ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Пещера по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-02.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” и одобряване на Договори за енергийно обновяване на СС.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 48


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216