Четвъртък, 21 Юни 2018
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

test

 iLoveBulgaria logo1 

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RRcamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.


ТРИДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА Печат Е-поща
Четвъртък, 21 Юни 2018г. 09:00ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ И СЕДМО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 26. 06. 2018 г. / ВТОРНИК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

 

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 19 Юни 2018г. 09:15ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за актуализиране на съществуващата улична регулация за обект: „Кръстовище, образувано от ул.“Хан Пресиян“, ул.“Сокола“ и ул.“Георги Зафиров“, засягащо участъка от о.т. 471 до о.т. 892 и от о.т. 387 до о.т. 375 в гр.Пещера.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 

 
Обществен достъп Печат Е-поща
Вторник, 19 Юни 2018г. 08:28ч.

Обществен достъп по приложение №2  за инвестиционно предложение „Производствена база за компост“ на „Доан -69 Сунай Караасан“ ЕТ

 
Искане Печат Е-поща
Четвъртък, 14 Юни 2018г. 17:09ч.

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от ХИДРОЛЕС ЕООД

Продължение...
 
Заповед Печат Е-поща
Сряда, 13 Юни 2018г. 16:53ч.

ЗАПОВЕД

№ 390

Гр.Пещера 13.06.2018год.

            Като взех в предвид разпоредбата на чл.4 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, на основание, чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ :

1.Забранявам къпането, плуването и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел във всички необезопасени и неохраняеми водни площи – язовири, канали, водоеми, реки и други водохранилища на територията на община Пещера.

2.Къпането и плуването на територията на общината може да се извършва само на охраняеми водни площи, обезопасени и оборудвани в съответствие с изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи.

3.Да не се пускат в експлоатация плавателни съдове, които нямат необходимото разрешително.

4.Лицата, нарушаващи разпоредбите на настоящата заповед носят административнонаказателна отговорност по чл.31 от Закона за административните нарушения и наказания, ако не подлежат на по-тежко наказание.

5.Актовете за установяване на административни нарушения да се съставят от секретаря на Общинската комисия по водноспасителна дейност.

6.Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението на община Пещера чрез поставянето й на интернет страницата на Община Пещера и чрез други местни електронни медии.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Пещера

Копие от заповедта да се връчи на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

                      

НИКОЛАЙ ЗАЙЧЕВ/П/

Кмет на Община Пещера

 

 
Съобщение Печат Е-поща
Сряда, 13 Юни 2018г. 11:27ч.

за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Attachments:
Download this file (СЪОБЩЕНИЕ.doc)СЪОБЩЕНИЕ.doc[ ]94 Kb
Продължение...
 
Уведомление Печат Е-поща
Сряда, 13 Юни 2018г. 09:12ч.

за инвестиционно предложение от "Доан-69 Сунай Караасан" ЕТ

 
Уведомление Печат Е-поща
Сряда, 13 Юни 2018г. 09:08ч.

за инвестиционно предложение от "БИОЕН-2015" ООД

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Петък, 08 Юни 2018г. 13:33ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 378/08.06.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за разделяне на УПИ ХІІІ /поземлен имот с идентификатор 56277.504.8 по КККР на гр.Пещера/, кв. 82 на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти: УПИ ХІІІ-работилница за производство на обувки и УПИ ХХІХ-работилница за изработка на изделия от метал. Определя се зона „Пп” /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване от 3 до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Обявление Печат Е-поща
Петък, 08 Юни 2018г. 13:32ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 377/08.06.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на на ПУП-ПР за  изменение регулацията между УПИ VІІІ-786 и УПИ ІX-787 в кв. 59 по съществуващи имотни граници между имот № 787 и имот № 786, с.Радилово, общ.Пещера.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 377/08.06.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на на ПУП-ПР за  изменение регулацията между УПИ VІІІ-786 и УПИ ІX-787 в кв. 59 по съществуващи имотни граници между имот № 787 и имот № 786, с.Радилово, общ.Пещера.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216