Община Пещера - Официален сайт
Вторник, 21 Авг 2018
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

test

 iLoveBulgaria logo1 

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RRcamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.


Съобщение Печат Е-поща
Понеделник, 20 Август 2018г. 11:11ч.

за допуснати и недопуснати в конкурс за длъжността - Главен инженер.

Продължение...
 
Заповед Печат Е-поща
Вторник, 14 Август 2018г. 14:07ч.

за комисия "Комисия за ръководни сключвания на земеделски земи в землището на с.Капитан Димитриево, Община Пешера"

Attachments:
Download this file (Заповед.pdf)Заповед.pdf[ ]560 Kb
Продължение...
 
Уведомление Печат Е-поща
Вторник, 07 Август 2018г. 09:14ч.

за инвестиционно предложение на "Д ФРАНЧАЙЗ КО - БЪЛГАРИЯ" АД
за  „Оползотворяване на отпадък с код 02 06 01 – „материали,негодни за консумация или преработване“ в обект за газификация и когенерация на биомаса и производство на гориво за газификация“

Attachments:
Download this file (Уведомление.doc)Уведомление.doc[ ]93 Kb
Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Понеделник, 06 Август 2018г. 10:21ч.

Общинска служба земеделие Съобщава за заседание на комисия за разглеждане и изготвяне на предварителни регистри.

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Четвъртък, 02 Август 2018г. 13:35ч.

На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и  Заповед № 516/ 31.07.2018г. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –
ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР,
Дирекция “Териториално и селищно устройство”

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 30 Юли 2018г. 09:15ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обособяване на пет броя самостоятелни урегулирани поземлени имоти за сметка на УПИ ХV-180, производство на обувки и УПИ ХVІ-177, 178, обувно производство: УПИ ХХХІ-214, обувно производство, УПИ ХХХІІ-214, обувно производство, УПИ ХХХІІІ-180, производство на обувки, ХХХІV-180, производство на обувки и УПИ ХХХV-214, за улица с о.т. 481д-481е до източната граница на поземлен имот № 214. Определя се зона „Пп” /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване от 3 до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 20 на сто.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Съобщение Печат Е-поща
Понеделник, 23 Юли 2018г. 14:46ч.

Във връзка с кандидатстването по процедура BG16RF0OP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и влязъл в сила от 25.05.2018 г. Общ регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679, Община Пещера публикува Регистър на подадените заявления, Протокол № 1 и Протокол № 2 за проверка за съответствие и допустимост на подадените ЗИФП, утвърден от Кмета и Регистър на допуснатите и недопуснатите Заявления за интерес и финансова помощ.
Приключи работата на Комисията, назначена от Кмета на Община Пещера, която извърши проверка за съответствие и допустимост на всички подадени Заявления за интерес и финансова помощ – ЗИФП на база изискванията и критериите съгласно Утвърдена процедура за подбор и оценка на многофамилни жилищни сгради от Кмета на Община Пещера  и Указания за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на жилищни сгради“ по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони-2“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

Продължение...
 
Уведомление Печат Е-поща
Понеделник, 23 Юли 2018г. 09:13ч.

за инвестиционно предложение "Търговия и услуги с черни и цветни метали, площадка за разкомплектоване на автомобили"

Продължение...
 
ТРИДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА Печат Е-поща
Петък, 20 Юли 2018г. 09:24ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ И ОСМО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 26. 07. 2018 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 17 Юли 2018г. 10:15ч.

 

    Община Пещера обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 480/16.07.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ на част от ул.“Оборище“, поземлен имот с идентификатор 56277.501.9606 по КККР на гр.Пещера, като за негова сметка се обособи новопроектиран УПИ І-832, търговия и услуги с площ от 65,00 кв.м. В плана за застрояване се предвижда запазване на съществуващите изградени едноетажни сгради в новопроектирания УПИ І-832, търговия и услуги, като им се дава траен градоустройствен статут.Определя се зона „Оо” /обществено обслужване/, с устройствени

Продължение...
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216