Сряда, 26 Апр 2017
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало е-Община Административни Услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

1 ГРАО 1 - Възстановяване или промяна на име 984
2 ГРАО 2 - Издаване на удостоверение за наследници 1288
3 ГРАО 3 - Издаване на удостоверение за семейно положение 1080
4 ГРАО 4 - Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 954
5 ГРАО 5 - Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 916
6 ГРАО 6 - Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 1025
7 ГРАО 7 - Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 945
8 ГРАО 8 - Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в РБ 941
9 ГРАО 9 - Адресна регистрация по постоянен адрес 1031
10 ГРАО 10 - Издаване на удостоверение за постоянен адрес 983
11 ГРАО 11 - Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес 969
12 ГРАО 12 - Адресна регистрация по настоящ адрес 1049
13 ГРАО 13 - Издаване на удостоверение за настоящ адрес 915
14 ГРАО 14 - Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес 929
15 ГРАО 15 - Издаване на удостоверение за правни ограничения 1049
16 ГРАО 16 - Издаване на удостоверение за родените от майката деца 1232
17 ГРАО 17 - Издаване на удостоверение за раждане-оригинал 969
18 ГРАО 18 - Комплектоване и обработка на документи за събития, настъпили в чужбина/актове за раждане, за брак и за смърт/ 1160
19 ГРАО 19 - Комплектоване на документи и признаване на чуждестранни съдебни решения по гражданско състояние /прекратяване на граждански брак, припознаване, промяна на име, осиновяване и др./ 1076
20 ГРАО 20 - Промяна в актовете за гражданско състояние 877
21 ГРАО 21 - Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние 884
22 ГРАО 22 - Издаване на удостоверение за раждане – дубликат 959
23 ГРАО 23 - Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-оригинал 956
24 ГРАО 24 - Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат 895
25 ГРАО 25 - Препис-извлечение от акт за смърт - за първи път 857
26 ГРАО 26 - Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път 890
27 ГРАО 27 - Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние/акт за раждане, акт за смърт/ 909
28 ГРАО 28 - Заверка на документи по гражданското състояние за чужбина 902
29 ГРАО 29 - Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението 976
30 ГРАО 30 - Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. 1028
31 ГРАО 31 - Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението 1502
32 ГРАО 32 - Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции 994
33 ГРАО 33 - Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи 1047
34 ГРАО 34 - Припознаване на дете 996
35 ГРАО 35 - Предоставяне на частни съдебни изпълнители на писмени справки, сведения, копия и извлечения на документи, съдържащи информация по гражданското състояние на длъжника 1004
36 ГРАО 36 - Комплектоване и проверка на документи към искане на установяване на българско гражданство 971
37 ГРАО 37 - Удостоверение за идентичност на административен адрес 1675
38 ГРАО 38 - Издаване на всички видове удостоверения по искане на гражданите, извън изброените горе 1079
39 ГРАО 39 - Регистрация на документи за сключване на граждански брак 963


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216