Вторник, 25 Юли 2017
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало е-Община Административни Услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

1 ГРАО 1 - Възстановяване или промяна на име 1097
2 ГРАО 2 - Издаване на удостоверение за наследници 1439
3 ГРАО 3 - Издаване на удостоверение за семейно положение 1197
4 ГРАО 4 - Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 1065
5 ГРАО 5 - Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 1012
6 ГРАО 6 - Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 1156
7 ГРАО 7 - Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 1054
8 ГРАО 8 - Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в РБ 1045
9 ГРАО 9 - Адресна регистрация по постоянен адрес 1147
10 ГРАО 10 - Издаване на удостоверение за постоянен адрес 1097
11 ГРАО 11 - Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес 1087
12 ГРАО 12 - Адресна регистрация по настоящ адрес 1156
13 ГРАО 13 - Издаване на удостоверение за настоящ адрес 1014
14 ГРАО 14 - Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес 1054
15 ГРАО 15 - Издаване на удостоверение за правни ограничения 1166
16 ГРАО 16 - Издаване на удостоверение за родените от майката деца 1371
17 ГРАО 17 - Издаване на удостоверение за раждане-оригинал 1090
18 ГРАО 18 - Комплектоване и обработка на документи за събития, настъпили в чужбина/актове за раждане, за брак и за смърт/ 1309
19 ГРАО 19 - Комплектоване на документи и признаване на чуждестранни съдебни решения по гражданско състояние /прекратяване на граждански брак, припознаване, промяна на име, осиновяване и др./ 1191
20 ГРАО 20 - Промяна в актовете за гражданско състояние 995
21 ГРАО 21 - Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние 986
22 ГРАО 22 - Издаване на удостоверение за раждане – дубликат 1062
23 ГРАО 23 - Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-оригинал 1069
24 ГРАО 24 - Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат 996
25 ГРАО 25 - Препис-извлечение от акт за смърт - за първи път 963
26 ГРАО 26 - Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път 995
27 ГРАО 27 - Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние/акт за раждане, акт за смърт/ 1025
28 ГРАО 28 - Заверка на документи по гражданското състояние за чужбина 1005
29 ГРАО 29 - Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението 1100
30 ГРАО 30 - Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. 1145
31 ГРАО 31 - Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението 1642
32 ГРАО 32 - Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции 1109
33 ГРАО 33 - Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи 1163
34 ГРАО 34 - Припознаване на дете 1112
35 ГРАО 35 - Предоставяне на частни съдебни изпълнители на писмени справки, сведения, копия и извлечения на документи, съдържащи информация по гражданското състояние на длъжника 1128
36 ГРАО 36 - Комплектоване и проверка на документи към искане на установяване на българско гражданство 1082
37 ГРАО 37 - Удостоверение за идентичност на административен адрес 1910
38 ГРАО 38 - Издаване на всички видове удостоверения по искане на гражданите, извън изброените горе 1194
39 ГРАО 39 - Регистрация на документи за сключване на граждански брак 1076


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216