Петък, 25 Май 2018
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 358 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.08.2017г., Протокол № 26

    ОТНОСНО: Информация относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

    Общинският съвет след като изслуша информацията, взе предвид становището на ПК, на основание чл.21 ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА,

РЕШИ:

    Приема Информация относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
“ЗА”: 12
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 6

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216