Петък, 25 Май 2018
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 357 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.08.2017г., Протокол № 26

   ОТНОСНО: Информация относно строителството на нов завод за производство на ветеринарни медикаменти и хранителни добавки в гр. Пещера, издадените съпътстващи документи и риска за чистотата на атмосферния въздух.

 

    Общинският съвет след като изслуша информацията, взе предвид становището на ПК, на основание чл.21 ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА,

РЕШИ:

   Приема Информация относно строителството на нов завод за производство на ветеринарни медикаменти и хранителни добавки в гр. Пещера, издадените съпътстващи документи и риска за чистотата на атмосферния въздух.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
“ЗА”: 17
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 1

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216