Петък, 25 Май 2018
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 356 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.08.2017г., Протокол № 26

    Относно: Изменение и допълнение на Решение №168, взето на заседание на Общински съвет – Пещера, проведено на 31.08.2016г.

С решение №168/31.08.2016г., Общински съвет – Пещера определи дейността на Център за подкрепа на личностното развитие – Общински детски комплекс-гр.Пещера, а именно: развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта на децата и учениците в община Пещера.
Разпоредбите на чл. 49, ал.1 от ЗПУО регламентират дейността на центровете за подкрепа за личностно развитие, а именно за:
1. развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;
2. кариерно ориентиране и консултиране;
3. превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща работа с деца и ученици;
4. ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности;
5. педагогическа и психологическа подкрепа;
6. прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и учениците с увреждания.

До края на учебната 2016/2017г. всички училища и детски градини на територията на община Пещера ползваха специалисти за ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности от Регионален център за подкрепа на личностното развитие гр. Пазарджик.
Поради голямата натовареност и недостатъчния ресурс от специалисти за предоставяне на услуги по отношение на децата и учениците със СОП, не може да се отговори на нуждите за допълнителната им подкрепа и ежедневна работа, съгласно разпоредбите на Наредбата за приобщаващото образование. Училищата и детските градини не могат самостоятелно да осигурят допълнителни щатове за специалисти, поради недостатъчния брой на ученици със СОП във всяко едно от тях. Преценката на Общинска администрация, е че дейностите по ресурсно подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности могат да се предоставят в Центъра за подкрепа на личностното развитие – Общински детски комплекс.

   Общинският съвет, като изслуша предложението на Кмета на Община Пещера, във връзка с разпоредбите на чл.26. ал.1, чл.49, ал.1, т.1 от ЗПУО и на основание чл.21, ал. 1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И :


І. Приема изменение и допълнение на Решение №168/31.08.2016г. на Общински съвет - Пещера, както следва:
§1. В т.1 текста „Определя дейността на Център за подкрепа на личностното развитие – Общински детски комплекс-гр.Пещера, а именно: развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта на децата и учениците в община Пещера” се заменя с текста: „Определя дейността на Център за подкрепа на личностното развитие – Общински детски комплекс-гр.Пещера, а именно:
1.1. развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта на децата и учениците в община Пещера;
1.2. ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности”.
В останалата си част, Решение №168/31.08.2016г. на Общински съвет-Пещера остава непроменено.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 17
Гласували: 17
“ЗА”: 17
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216