Петък, 25 Май 2018
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 355 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.08.2017г., Протокол № 26
   Относно: Даване на съгласие изготвяне на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за на част от ул. „Оборище”, имот с идентификатор : 56277.501.9606, от Кадастралната карта на гр. Пещера, като за негова сметка се обособи новопроектиран УПИ I – 832, търговия и услуги, с площ от 65.00 м2
С План за застрояване се предвижда запазване на съществуващите изградени едноетажни сгради в новопроектирания: УПИ I – 832, търговия и услуги, като им се дава траен градоустройствен статут.

Мотиви за допускане на изменението:
Поради големия профил на съществуващата улица „Оборище”, от 15.00м наличието на преместваемо съоръжение повече от 25 години, във връзка с чл.135 ал.5 от ЗУТ и на основание чл.134, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2, т.6 от ЗУТ предлагам Общински съвет Пещера да вземе решение за даване на съгласие за възлагане изготвяне на проект за ЧИ на ПУП - ПРЗ, на част от ул. „Оборище”, имот с идентификатор : 56277.501.9606, от Кадастралната карта на гр. Пещера, като за негова сметка се обособи новопроектиран УПИ I – 832, търговия и услуги, с площ от 65.00 м2

   Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА ,чл.134, ал.1 т.1и т.2 и ал.2,т.6 от ЗУТ, и след станалите разисквания ,

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за възлагане изготвяне на проект за ЧИ на ПУП - ПРЗ, на част от ул. „Оборище”, имот с идентификатор : 56277.501.9606, от Кадастралната карта на гр. Пещера, като за негова сметка се обособи новопроектиран УПИ I – 832, търговия и услуги, с площ от 65.00 м2
В Плана за застрояване ще се предвиди запазване на съществуващите изградени едноетажни сгради в новопроектирания: УПИ I – 832, търговия и услуги, като им се дава траен градоустройствен статут.

2. Кмета на Община Пещера да възложи изготвяне на проект за ЧИ на ПУП - ПРЗ, при спазване изискванията на Наредба №7 от 22 декември 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 17
Гласували: 17
“ЗА”: 17
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216