Петък, 25 Май 2018
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 354 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.08.2017г., Протокол № 26
   Относно: Даване на съгласие изготвяне на проект за ЧИ на ПУП-ПР за отпадне предвиждането за паркинг по ул.“Стара крепост“ между осови точки 133-134 -135 в кв.17 по плана на гр.Пещера и отреждане урегулиран поземлен имот УПИ – 833/за гаражи/..

Мотиви за допускане на изменението: Предвиденият паркинг в кв.17 по ПУП на гр.Пещера на ул.“Старата крепост“ не е реализиран и е променено предназначението на УПИ – I - специален терен / Бивша казарма/.
Предвид гореизложеното, във връзка с чл.135 ал.5 от ЗУТ и на основание чл.134, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2, т.6 от ЗУТ предлагам Общински съвет Пещера да вземе решение за даване на съгласие за възлагане изготвяне на проект за ЧИ на ПУП - ПРЗ, за част от имот с идентификатор:56277.501.960 от КК на гр. Пещера.
С плана за Регулация да отпадне предвиждането за паркинг по ул.“Стара крепост“ между осови точки 133 -134 -135, кв.17, по плана на гр.Пещера и на този терен се обособи нов УПИ – 833/за гаражи/.
Приложение:
1. Скица-проект за ПУП – ПРЗ, кв.17, по плана на гр.Пещера

Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност,обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА ,чл.134, ал.1 т.1 и ал.2,т.6 от ЗУТ, и след станалите разисквания ,

Р Е Ш И :


1. Дава съгласие за възлагане и изготвяне на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, за част от имот с идентификатор:56277.501.960 от КК на гр. Пещера. С плана за Регулация да отпадне предвиждането за паркинг по ул.“Стара крепост“ между осови точки 133 -135 в кв.17, по плана на гр.Пещера и на този терен се обособи нов УПИ – 833/за гаражи/. Плана за Застрояване в новопроектирания УПИ – 833/за гаражи/ да предвижда изграждането на едноетажна сграда с 20 бр. гаражи с различна големина и градоустройствени показатели за УПИ – 833/за гаражи/. : Височина – до 3.6м., Плътност на застрояване – 100%, КИНТ -1.00 .
2. Кмета на Община Пещера да възложи изготвяне на проект за ЧИ на ПУП , при спазване изискванията на Наредба №7 от 22 декември 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 17
Гласували: 17
“ЗА”: 17
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216