Петък, 25 Май 2018
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 353 Печат Е-поща

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.08.2017г., Протокол № 26
   Относно:Даване на съгласие изготвяне на проект за ЧИ на ПУП - ПРЗ, на УПИ I – зеленина, като за негова сметка се обособят 2 бр. новопроектирани УПИ:
УПИ VI – търговия и услуги, / за имот с идентификатор: 56277.502.1145/, с площ от 30.30 м2
УПИ VII – 1224, търговия и услуги /за магазин „Лазур“/, част от имот с идентификатор: 56277.502.1175, с площ от 214.85 м2
Коригират се североизточната тротоарна линия на кв.101, по изградения на место тротоар и югозападната тротоарна линия на кв. 59, пак по изградения на место тротоар.

Мотиви за допускане на изменението:
Предвиденото разширение на парк „Христо Ботев“ не е реализирано и към настоящия момент е невъзможно то да бъде реализирано без да се наложи съществена корекция на изградената инфраструктура и поради съществени различия между действащия План за Регулация и КК на гр. Пещера за кв. 101 , във връзка с чл.135 ал.5 от ЗУТ и на основание чл.134, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ предлагам Общински съвет Пещера да вземе решение за даване на съгласие за възлагане изготвяне на проект за ЧИ на ПУП - ПРЗ, на УПИ I – зеленина, като за негова сметка се обособят 2 бр. новопроектирани УПИ:
УПИ VI – търговия и услуги, / за имот с идентификатор: 56277.502.1145/, с площ от 30.30 м2
УПИ VII – 1224, търговия и услуги /за магазин „Лазур“/, част от имот с идентификатор: 56277.502.1175, с площ от 214.85 м2
Коригират се североизточната тротоарна линия на кв.101, по изградения на место тротоар и югозападната тротоарна линия на кв. 59, пак по изградения на место тротоар.

Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност,обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА ,чл.134, ал.1 т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ, и след станалите разисквания ,

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за възлагане изготвяне на проект за ЧИ на ПУП - ПРЗ, на УПИ I – зеленина, като за негова сметка се обособят 2 бр. новопроектирани УПИ:
УПИ VI – търговия и услуги, / за имот с идентификатор: 56277.502.1145/, с площ от 30.30 м2
УПИ VII – 1224, търговия и услуги /за магазин „Лазур“/, част от имот с идентификатор: 56277.502.1175, с площ от 214.85 м2
Коригират се североизточната тротоарна линия на кв.101, по изградения на место тротоар и югозападната тротоарна линия на кв. 59, пак по изградения на место тротоар.
С нов План за застрояване ще се предвижда запазване на съществуващите изградени едноетажни сгради в новопроектираните : УПИ VII – 1224, търговия и услуги /за магазин „Лазур“/, и УПИ VI – търговия и услуги , като им се дава траен градоустройствен статут.

2. Кмета на Община Пещера да възложи изготвяне на проект за ЧИ на ПУП - ПРЗ , при спазване изискванията на Наредба №7 от 22 декември 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
“ЗА”: 18
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216