Петък, 25 Май 2018
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 352 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.08.2017г., Протокол № 26
    Относно: Предложение за утвърждаване на класирания на първо място кандидат в конкурса за Управител на „ВКС” ЕООД гр. Пещера.

Мотиви: В изпълнение на Решение № 66/25.02.2016г., изменено и допълнено с Решение №74 от 31.03.2016г. на Общински съвет – Пещера, до избора на Управител на „ВКС” ЕООД гр. Пещера, считано от 25.04.2016г., е възложено управлението на ВрИД Управител на „ВКС” ЕООД гр. Пещера.
В изпълнение на същото решение са предприети действия за обявяване на конкурс за избор на Управител на „ВКС” ЕООД гр. Пещера. След проведена конкурсна процедура, конкурсната комисия е класирала на първо място кандидата за длъжността Управител на „ВКС” ЕООД гр. Пещера – инж. Звезделин Вълков Вукев.
На основание т. 7 от Решение № 66/25.02.2016г., изменено и допълнено с Решение №74 от 31.03.2016г. на Общински съвет – Пещера е направено предложение от Кмета на общината за утвърждаване на лицето, класирано на първо място.
     Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на постоянните комисии, на основание чл.21, ал.1, т.9 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.1 и чл.12 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества, и след станалите разисквания,


Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Кмета на Община Пещера да прекрати възложеното управление и освободи ВрИД Управител на „ВКС” ЕООД гр. Пещера.
2. Възлага на Кмета на Община Пещера да сключи договор за възлагане на управление на „ВКС” ЕООД гр. Пещера с инж. Звезделин Вълков Вукев, класиран на първо място след проведена конкурсна процедура.
3. Задължава управителя на „ВКС” ЕООД гр. Пещера да извърши необходимите действия за вписване на промяната в Търговски регистър към Агенция по вписванията.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
“ЗА”: 18
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216