Петък, 25 Май 2018
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 351 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.08.2017г., Протокол № 26
   ОТНОСНО: Искане за предоставяне безвъзмездно право на управление на пещера „Снежанка“ и пещера „Юбилейна“

Мотиви: На територията на Община Пещера се намират пещера „Снежанка“ и пещера „Юбилейна“. Те са природни забележителности - публична държавна собственост. Във връзка с възможностите за развитие на туризма в нашия регион и увеличаване на потенциала за популяризирането му се прави искане пред Министерски съвет за предоставяне безвъзмездно право на управление над двете пещери

    Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1и ал.2 от ЗОС, чл.23, ал.1 и ал.2, т.3 от Наредбата за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.15, ал.2 и чл.17, ал.1 от Закона за държавната собствености чл.6, ал.2 и чл.10, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

І. Дава съгласие на Община Пещера да бъде предоставено безвъзмездно право на управление на Пещера «Снежанка» и пещера «Юбилейна», находящи се в поземлен имот с идентификатор 56277.4.576 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, местност „Снежанка“.
ІІ. Упълномощава Кмета на Общината да направи искане до Министерски съвет за предоставяне безвъзмездно право на управление на Пещера «Снежанка» и пещера «Юбилейна», придружено с необходимите документи, и да сключи съответните договори.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
“ЗА”: 18
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216