Петък, 25 Май 2018
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 350 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.08.2017г., Протокол № 26
   Относно: Прекратяване на съсобственост върху УПИ V-832, кв.68 по ПУП на с. Радилово между Община Пещера и Тодор Стоянов Стоицов

Мотиви: Подадено е заявление от Тодор Стоянов Стоицов, който е собственик на 643/800 идеални части от УПИ V-832, кв.68 по ПУП на с. Радилово, целият с площ 800 кв.м, в който останалите 157/800 идеални части са общинска собственост. Подаденото заявление е за прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване на общинската част от имота.
   Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.33 от Закона за собствеността, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и чл.51, ал.1, т.3 и чл.43, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление с общинско имущество и след станалите разисквания


Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община Пещера и Тодор Стоянов Стоицов върху 157/800 идеални части от УПИ V-832, целият с площ от 800.00 кв.м, без посочен административен адрес, кв-68 по ПУП на с. Радилово, граници: североизток-улица с о.т. 307-311, югоизток-УПИ VІ-озеленяване, юг-улица с о.т. 312-314, запад-УПИ VІІ-834, северозапад-УПИ ІV-832, актуван с АОС №730/08.08.2017г., вписан в Служба по вписванията във Вх. Рег. №1370/14.08.2017г., Акт №107, том V, в които 643/800 идеални части са собственост на Тодор Стоянов Стоицов и 157/800 идеални части общинска собственост, чрез продажба на частта на Общината.
2. Приема пазарна оценка на общинската част от имота в размер на 1230.00 лева /хиляда двеста и тридесет) лв. без ДДС.
3. Издаването на Заповедта на Кмета да се извърши в двумесечен срок от влизане в сила на решението.
4. Плащането на цената, ведно със съответните данъци и такси да се извърши в едномесечен срок от влизане в сила на Заповедта на Кмета и не по-късно от три месеца от нейното издаване.
5. При неизвършване на плащане в определения срок преписката по прекратяване на съсобствеността с физическото лице Тодор Стоянов Стоицов се прекратява.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
“ЗА”: 18
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216