Петък, 25 Май 2018
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 349 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.08.2017г., Протокол № 26
   ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.501.829

 

Мотиви: Имотът не е необходим за нуждите на Общината и с продажбата му ще се осигурят допълнителни приходи за общинския бюджет. Към същия има проявен интерес за закупуване.
    Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.47 и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след станалите разисквания


Р Е Ш И :


І. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Пещера през 2017 г. като в т.І.2. “Предложение за продажба на земи” добавя имота както следва:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 56277.501.829 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, площ 637 кв.м, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к. 4550, без посочен административен адрес, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор 56277.501.826, номер по предходен план: квартал 28, парцел ХХІ-829, граници на имота: 56277.504.9611, 56277501.828, 56277.501.9650, 56277.501.304, актуван с АОС №728/27.07.2017г., вписан в Служба по вписванията във вх. Рег. №1297/27.07.2017г., Акт №55, том V.
ІІ. Открива процедура за продажба на имота по т.І.
ІІІ. Приема изготвената пазарна оценка на имота по т.І в размер на 9300.00 лв., без ДДС.
ІV. Определя процедура за продажба на имота по т.І – търг с явно наддаване при начална тръжна цена, равна на пазарната оценка в размер на 9300.00 лв., без ДДС и депозит в размер на 10 % от нея – 930.00 лв.
V. Упълномощава Кмета на Общината да организира процедурата по провеждане на търга с явно наддаване и да сключи договор за продажба на имота.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
“ЗА”: 18
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216