Сряда, 18 Юли 2018
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Съобщение
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

test

 iLoveBulgaria logo1 

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RRcamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.
Съобщение Печат Е-поща
Вторник, 08 Август 2017г. 07:56ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           

            На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за концесиите, във връзка с чл. 30, ал. 2 от ППЗК и взето Решение № 341/27.07.2017 г. на Общински съвет – Пещера обявява, че:

1. На 08.09.2017 г. (петък) от 11,00 часа в Заседателна зала, на І-рия етаж, в сградата на общинска администрация – Пещера, в гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея" №17, ще се проведе открита процедура за определяне на концесионер за предоставяне на концесия за услуга, която ще се осъшествява в обект – публична общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 56277.502.1158 по КККР, одобрена със Заповед №РД-18-14/20.06.2014г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ от 2 937 кв. м, с адрес на поземления имот гр. Пещера, п.к. 4550, ул. “Васил Левски” №2В трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за плувен басейн, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 122, парцел І, ведно с построените в него: 1. Сграда с идентификатор 56277.502.1158.1 със ЗП-121.00 кв.м, брой етажи 1, предназначение: друг вид обществена сграда; 2. Сграда с идентификатор 56277.502.1158.2 със ЗП-157.00 кв.м, брой етажи 1, предназначение: Спортна сграда, база; 3. Сграда с идентификатор 56277.502.1158.3 със ЗП-121.00 кв.м, брой етажи 1, предназначение: сграда за търговия; 4. Плувен басейн за възрастни с площ 342.00 кв.м и обем 390.00 куб.м; 5.Детски плувен басейн с площ 128.00 кв.м и обем 70.00 куб.м, въведен в експлоатация – 1999 г., с граници на поземления имот: ПИ №№56277.502.9571, 56277.502.1174, 56277.502.1156, 56277.502.1157, 56277.502.9563, за който е съставен АПОС №189/24.09.2014г., вписан в Служба по вписванията във вх. Рег. №2421 от 17.10.2014г., Акт №142, том Х.

2. Документи за участие в процедурата се закупуват в Община Пещера на цена 50 лева с включен ДДС, платими в брой на гише в Центъра за информация и услуги на гражданите, находящ се в партерния етаж на сградата на общинска администрация - Пещера, гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея" №17, всеки работен ден до 17,30 ч. на 04.09.2017 г. (включително).

            3. Депозитът за участие в процедурата е в размер 3 000 лева (три хиляди лева). и се внася до 07.09.2017 г. (включително), сметка № BG87 SOMB 9130 3332 9702 01, банков код: SOMBBGSF при “Общинска Банка” АД - офис Пещера, ул.„Петър Раков” №33.

            4. Основните права и задължения по концесията, условията за осъществяването й и видовете гаранции са определени с Решение 341/27.07.2017 г. на Общински съвет - Пещера.

            5. Обявлението за концесията е обнародвано в електронното издание на „Държавен вестник” под № 1 на 07.07.2017 г.

            6. Кандидатите представят офертите за участие до 17:30 ч. на 07.09.2017 г. на гише №3 в Центъра за информация и услуги на гражданите, находящ се в партерния етаж на сградата на общинска администрация - Пещера, в гр. Пещера, на ул. „Дойранска епопея” №17.

            7. Допълнителна информация може да се получи в стая 19 в сградата на Община Пещера или на телефон 0350/22-03, вътр.131.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216