Сряда, 20 Юни 2018
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Обявление
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

test

 iLoveBulgaria logo1 

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RRcamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.
Обявление Печат Е-поща
Петък, 05 Май 2017г. 10:29ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

-          Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за:

  1. ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 4.144, 4.171, 4.162, 4.173, 4.174, 4.163, 4.164, 4.165, 4.170, 4.167, 4.168, 4.153, 4.154, 4.155, 4.156, 4.148, 4.159, 4.158, 4.146 и 4.172 в м.”Широките ливади”по КККР на гр.Пещера /ЕКАТТЕ 56277/ и отреждането им в УПИ XXIII-за ел.подстанция, производствена и складова дейност и УПИ XXIV-4.144, за производствена и складова дейност, като за обслужване на поземлен имот с идентификатор 4.147 се създава улица-тупик за част от поземлен имот с идентификатор 4.171 и част от УПИ-II-2878 в кв.164 по ПУП на гр. Пещера, собственост на “Биовет” АД с предвиждане на средно свободно застрояване и устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели в границите на определените с Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 4.172-общинска публична собственост с НТП селскостопански, ведомствен път в размер на 1255 кв.м. и за поземлен имот с идентификатор 4.146–Общинска частна собственост с НТП напоителен канал и за включването им в УПИ-XXIII, за ел. подстанция, производствена и складова дейност в м. „Широките ливади” по КККР на гр. Пещера, тъй като отпада необходимостта за обслужване на поземлените имоти, които съгласно проекта се обединяват в един УПИ XXIII, за ел. подстанция, производствена и складова дейност в м. „Широките ливади” по КККР на гр. Пещера.

  2. ПУП-ПРЗ за смяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 4.166, с площ от 2000 кв.м. и поземлен имот с идентификатор 4.169, с площ 2999 кв.м., местности „Широките ливади” и „Орешака“ по КВС на гр.Пещера и обособяване на нов квартал с включване в регулация на новосъздадените УПИ ХХIIІ- за ел.подстанция, производствена и складова дейност /без ферментационни мощности/ и УПИ ХХIV-4.144, за производствена и складова дейност /без ферментационни мощности/, в които участват поземлени имоти с идентификатори 4.144,4.171, 4.162, 4.173, 4.174, 4.163, 4.164, 4.165, 4.166, 4.170, 4.167, 4.168, 4.169, 4.153, 4.154, 4.155, 4.156, 4.148, 4.159, 4.158 /собственост на „Биовет“АД / и части от поземлени имоти с идентификатори 4.146 и 4.172 /общинска собственост /, включване в регулация на част от републикански път III-377 за Брацигово от о.т 631 до о.т 631 „а“ и създаване на улица-тупик за част от поземлен имот с идентификатор с 4.172 /общинска собственост / с о.т 71-72-73.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216