Неделя, 22 Окт 2017
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало


Обявление Печат Е-поща
Вторник, 17 Октомври 2017г. 13:18ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 658/16.10.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение отреждането на поземлен имот с идентификатор 56277.503.283 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІV-3469, 3470, “Цех за производство на добавки в храните чрез биосинтез и АГРС“/ в УПИ ІV-503.283, “Завод за производство на фармацевтични продукти и фуражни добавки“, кв. 172 по ПУП на гр.Пещера. Запазва се устройствената зона „Пп” /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 30 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /Кинт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ наНаредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

                   Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 12 Октомври 2017г. 10:26ч.

УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩАТА – ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТ „ШАРЕНИ МЪНИСТА“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“  ЩЕ ИЗЯВЯВАТ СВОИТЕ ТАЛАНТИ В 48 АТЕЛИЕТА, СЕКЦИИ И КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ

 

               В изпълнение на Дейност 4 „Всеки има талант“по проект BG05M2OP001-3.002-0303-С02 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, в училищата в гр.Пещера са сформирани 48 ателиета, секции и клубове по интереси, в които учениците ще изявят своите таланти.

              

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Петък, 06 Октомври 2017г. 08:42ч.

ЗАПОВЕД № РД-06-239/29.09.2017г. на Директора на ОД "Земеделие"

 
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 02 Октомври 2017г. 08:24ч.

СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ

КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

1606, София, бул. „Генерал Тотлебен”, № 34, тел. 02/9223100

Рег. № 3 СВ - 7490 /19.09.2017г.

Екз. единствен

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,

в страната и в чужбина за времето от 05.02.2018г. до 16.02.2018г.

във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони

Смолян, Благоевград, Враца, Асеновград, Ямбол и София.

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 28 Септември 2017г. 07:49ч.

Община Пещера спечели проект „Две минути и половина до полунощ - Иновативен образователен подход за справяне с проблемите на изменението на климата в основно училище“ по програма Еразъм +, Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” – дейност „Стратегически партньорства“, сектор "Училищно образование" - "Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите"(КА201).2017-09-28 07:09:45

На 14.09.2017 г. се подписа договор между Община Пещера и Национална агенция за Р България на Европейската комисия по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Продължение...
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216