Сряда, 01 Апр 2015
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

peristera baner-op-ak opak-opr Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Уведомление Печат Е-поща
Вторник, 31 Март 2015г. 14:10ч.

Във връзка с чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Пещера уведомява, че има  Инвестиционно предложение „Осигуряване на авариен достъп до общинско депо/сметище за битови отпадъци през

Attachments:
Download this file (Уведомление за  интернет.doc)Уведомление[ ]52 Kb
Продължение...
 
Прием на заявления по проект "Нови възможности за грижа" Печат Е-поща
Четвъртък, 26 Март 2015г. 15:04ч.

Агенцията за социално подпомагане (АСП) като конкретен бенефициент на проект „Нови възможности за грижа” на 18 март 2015 г. сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” с Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
Община Пещера е партньор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) при реализиране на проектните дейности.
Във връзка с това, Община Пещера, информира кандидат – потребителите и кандидатите за лични асистенти, че подаването на заявления от кандидат-потребителите и кандидатите за лични асистенти стартира от

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 23 Март 2015г. 10:06ч.

Във връзка с чл.6, ал.9 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС, Община Пещера осигурява обществен достъп  в 14 -дневен срок, считано от 23.03.2015г.  за изразяване на писмени становища от заинтересовани страни  по отношение на предоставена и Информация по  Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение на ЕТ „Ангелов-Иван Ангелов“ „Разширение на птицеферма/намираща се в имот

Продължение...
 
58 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Петък, 20 Март 2015г. 14:21ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Пещера  Анастасия Младенова  свиква  общинските  съветници  на   ПЕТДЕСЕТ   И   ОСМО   заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    27. 03. 2015 г. / ПЕТЪК /   от  9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 57 от 16.02.2015г.
Докладва: Кметът на Oбщината

 

2.    Отчет за работата на РУ «Полиция» за

Продължение...
 
Изменение и допълнение на наредба Печат Е-поща
Четвъртък, 12 Март 2015г. 16:15ч.

МОТИВИ

за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера или в ОЦУИГ в Община Пещера, гр. Пещера, ул. "Дойранска епопея" № 17.

1.Причини, които налагат приемането: Направените предложения за изменение и допълнение на Наредбата за

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Сряда, 11 Март 2015г. 14:38ч.

Със Заповед № 117/11.03.2015 г. на Кмета на Община Пещера, на основание чл. 129, ал. 5 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/ е одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПЗ за УПИ І-Жилищно строителство и обществен търговски център в кв. 27 по ПУП на гр.Пещера с идентификатор 56277.501.341 по КККР на гр.Пещера, с който се предвижда допълващо застрояване за гаражи № 217 и

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Петък, 06 Март 2015г. 10:14ч.

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
 ПРОЕКТ
За изменение Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в  Община ПещераПриета с Решение №334/01.03.2002г. , изм. и доп. с Решение №462/26.07.2006 г., изм. и доп. – Решение №80/29.04.2008г., изм.Решение № 482/26.02.2010г., изм. и доп.с Решение № 470/29.11.2013г., изм. и

Продължение...
 
Започва кампания за ваксинация срещу болестта "Син език" Печат Е-поща
Сряда, 04 Март 2015г. 17:10ч.

На ваксинация подлежат всички овце и говеда, които към датата на ваксинацията са навършили три месечна възраст, ваксинацията ще се извърши през месец март 2015г.
Собственици на селскостопански животни на територията на община Пещера задължително предоставят животните си за ваксинация като информират д-р. Тодор Апостолов – официален ветеринарен лекар за

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Петък, 27 Февруари 2015г. 14:22ч.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,  

     Община Пещера обявява образец на Заявление  по чл.37и, ал.5 от Закона за собствеността и ползуването на земеделска

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Сряда, 25 Февруари 2015г. 14:23ч.

На основание чл.37и ал.3 от Закона за собствеността и ползуването на земеделска земя (ЗСПЗЗ), Община Пещера обявява  имотитe общинска собственост за индивидуално ползване в землището на гр.Пещера, с.Радилово и с.Капитан Димитриево.