Петък, 19 Сеп 2014
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

opak-oprbaner-op-akperistera

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.Обява за провеждане на публични търгове Печат Е-поща
Петък, 19 Септември 2014г. 11:08ч.

В изпълнение на Заповед №641/18.09.2014 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
            
1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
1.1. Поземлен имот №182003, частна общинска собственост, находящ се в местността „Горна махала”, землище на с.Радилово, ЕКАТТЕ:61371, община Пещера, без посочен административен адрес, с площ 0.348 дка, с начин на

Продължение...
 
52 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Петък, 19 Септември 2014г. 10:52ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ПЕТДЕСЕТ  И  ВТОРО  заседание   на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  26. 09. 2014 г. /петък/ от  9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 50 от 29.08.2014г.
                                                            Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Информация за доставката на дърва за огрев за гражданите от Община Пещера.
                                                            Докладва: Директорът на Държавно горско 

Продължение...
 
Уведомление за инвестиционно предложение Печат Е-поща
Четвъртък, 11 Септември 2014г. 17:26ч.
Прикачен(и):
Download this file (25789.doc)Уведомление[ ]1060 Kb
Продължение...
 
51 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Сряда, 10 Септември 2014г. 10:53ч.

    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.45, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера за мандат 2011г.-2015г. Анастасия Младенова - Председател на Общински съвет свиква общинските съветници на ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВО /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 11.09.2014г. /ЧЕТВЪРТЪК / от 17.00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

     1. Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи /ЦНСТ/

Продължение...
 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Понеделник, 08 Септември 2014г. 14:53ч.

Във връзка с изборите за народни представители, насрочени за 5 октомври 2014 г. и предизборната агитация Община Пещера уведомява представителите на политическите организации за следното:
На основание чл.183, ал.3 от Изборния кодекс със Заповед № 579/26.08.2014 г. на Кмета на Община Пещера са определени местата за поставяне на агитационни материали. Заповедта е оповестена чрез поставянето й на интернет страницата на Община Пещера.
Организирането и провеждането на събрания, митинги и манифестации се извършва при спазване на реда и условията на Закона за събранията, митингите и манифестациите. Съгласно чл.8, ал.1. от Закона за събранията, митингите и манифестациите за свикване на събрание на открито или митинг организаторите отправят писмено уведомление до кмета на Общината най-малко 48 часа преди началото му.

 
Покана за встъпителна конференция Печат Е-поща
Петък, 29 Август 2014г. 15:39ч.

На 02.09.2014г. от 17:00 часа в Пленарната зала на Община Пещера ще се проведе встъпителна пресконференция за представяне на дейностите по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-03/2012/013 за проект: “Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията “Родопска приказка” на територията на общините Пещера, Батак и

Прикачен(и):
Download this file (Pokana_Vstapitelna Press-1.doc)Пълен текст на поканата[ ]607 Kb
Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Петък, 29 Август 2014г. 13:16ч.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Съгласно изискванията на чл.39, ал.3 от ЗУО, считано от 14.07.2014 год. предаването на битови отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) от физически лица се извършва на площадките по чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО или чрез кампании за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, организирани от кметовете на

Продължение...
 
Обява Печат Е-поща
Петък, 29 Август 2014г. 13:12ч.

Със заповед № ОХ-558/05.08.2014 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили

Прикачен(и):
Download this file (Obqva.doc)Пълен текст на обявлението[ ]202 Kb
Продължение...
 
Заповед №579/26.08.2014 г. на кмета на община Пещера Печат Е-поща
Четвъртък, 28 Август 2014г. 08:46ч.

Относно: Определяне на местата за поставяне на   агитационни материали  

 В изпълнение на чл.183, ал.3 от Изборния кодекс, т.19 но Решение №722-НС/15.08.2014 г. на ЦИК и на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ :  

 1. Поставянето на агитационни материали се извършва от откриването на предизборната кампания – 05.09.2014 г., до края на предизборната агитация – 24:00 часа на 3.10.2014 г.
2.ОПРЕДЕЛЯМ местата за поставяне на агитационни материали на

Продължение...
 
Заповед № 576/25.08.2014г. на кмета на община Пещера Печат Е-поща
Четвъртък, 28 Август 2014г. 08:27ч.

 ОТНОСНО: Изменение на Заповед № 562/18.08.2014 г. за определяне
на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци.

Подписаният Георги Иванов Козарев – Кмет на Община Пещера, на основание чл.41, ал.3 от ИК и чл.44, ал.2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

Изменям Заповед № 562/18.08.2014 г. за определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци, както следва:
1.Поради внезапно възникнала невъзможност предварителния избирателен списък на избирателна секция № 021 с местонахождение Търговски обект „Сириус” с

Продължение...