Вторник, 25 Юли 2017
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

   Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RRcamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 


Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 24 Юли 2017г. 10:25ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект заЧИ на ПУП-ПРЗ за преотреждане на УПИ ІІ-222, за промишлено производство-цех за преработка на сурови кожи, Бивше военно поделение, землището на с.Капитан Димитриево, като същото стане УПИ ІІ-222, цех за производство на дървени пелети, Бивше военно поделение, землището на с.Капитан Димитриево, и устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели в границите на определените с Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии иустройствени зони.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване. 

 
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 24 Юли 2017г. 10:24ч.
Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна на западната граница на поземлен имот с идентификатор 56277.502.1157 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІІ-КОО/ по имотната граница на поземлен имот с идентификатор 56277.502.1157 с поземлен имот с идентификатор 56277.502.1158 и поземлен имот с идентификатор 56277.502.9563 по КККР на гр.Пещера и промяна предназначението на УПИ ІІ-КОО в УПИ ІІ-Жилищно строителство, кв. 122 по регулационния план на гр.Пещера, Община Пещера, област Пазарджик в устройствена зона „Жм” /жилищно строителство с малка височина/ с устройствени показатели в границите на нормативно определените с Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
 Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване. 

 
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 24 Юли 2017г. 10:23ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за отреждане на поземлен имот № 420037, находящ се в местността ”Песо поле”, с начин на трайно ползване стопански двор, землище на с.Радилово, общ.Пещера в УПИ VІ-420037, за преработка и замразяване на плодове и зеленчуци, местност ”Песо поле”, землище на с.Радилово, общ.Пещера с предвиждане на ниско свободно застрояване и устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели в границите на определените с Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии иустройствени зони.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и К метството на с.Радилово, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 24 Юли 2017г. 10:20ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна на отреждането на УПИ І-18, за складова дейност в УПИ І-18, за складова дейност и производствена дейност /розоварна/, /поземлен имот № 438018/, местност ”Кътево кладенче”, землище на с.Радилово, общ.Пещера. Определя се устройствена зона – Пп /предимно производствена/ с устройствени показатели в границите на определените с Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и К         метството на с.Радилово, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване. 

 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА ДВАДЕСEТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Печат Е-поща
Петък, 21 Юли 2017г. 12:32ч.

     На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера , д-р Цветана Лепарова свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТ И ПЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 07. 2017 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14.30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

 

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Вторник, 18 Юли 2017г. 15:31ч.

ВТОРИ РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „СВЕТИ КОНСТАНТИН 2017“

ГРАФИК

Attachments:
Download this file (ВТОРИ РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР 1.docx)ГРАФИК[ ]49 Kb
 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 11 Юли 2017г. 15:43ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

                   Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 471/05.07.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна предназначението на УПИ ХVІ-Жилищно строителство, офиси и КОО, кв. 21 (поземлен имот с идентификатор 56277.501.172 и поземлен имот с идентификатор 56277.501.173 по КККР на гр.Пещера) в УПИ ХVІ-За производство на матраци и търговия. Определя се устройствена зона „Пп” /предимно производствена/ при спазване устройствените показатели на застрояване, изискващи се в Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии иустройствени зони.

                   Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 11 Юли 2017г. 12:22ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

В основание Заповед № 477/07.07.2017г. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –

ЮРИСКОНСУЛТ в Дирекция „Европейски фондове, стратегическо планиране и обществени поръчки“по трудово правоотношение

 
Прессъобщение Печат Е-поща
Понеделник, 10 Юли 2017г. 07:41ч.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Нови потребители проект “Заедно

          Община Пещера реализира на проект “Заедно” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.002 “Независим живот”. Считано от 03.05.2016 г. на територията на общината, се предоставя социалната услуга „Личен асистент”.

            Към 30.06.2017 година по проект „Заедно“ има реализирани икономии, което предоставя възможност да бъдат сключени договори с нови потребители. Във връзка с това от началото на месец юли 2017 година, социалната услуга се предоставя на 12 нови потребители, включени в резервния списък по проекта. Осигурена е заетост на 9 нови лични асистенти.

            Към 06.07.2017 година, капацитетът на услугата е 72 места.

            От началото на проекта до 06.07.2017 г. броят на потребителите ползвали услугата “Личен асистент” е 90, от които 12 са деца. Осигурена е заетост на 79 лични асистенти.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216