Петък, 15 Дек 2017
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало


Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 14 Декември 2017г. 14:50ч.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 15.12.2017 г.

Публикувано на :      15 декември   2017г., петък

Валидно до:17,30ч.,  29 декември   2017г., петък

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес

гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.3, стая №13 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

Име на задълженото лице Адрес Вид на задължението Вид на документа
1.

ОЛГА

АНДОНИАДУ

гр.Пещера

ул. Г.Зафиров №6

Данък МПС АУЗ № 062-1/20.11.2017г.
2.

МАРИЯ АНГЕЛОВА КОЧЕВА

гр.Пещера

ул. Проф.Д.Ранев №2

Данък недвижими имоти, Такса битови отпадъци,

Данък МПС

АУЗ №112-1/28.11.2017г.
3.

СТЕФАН

ХРИСТОВ

ЖГУМОВ

гр.Пещера

ул. Пещево №8

Данък МПС АУЗ № 114-1/28.11.2017г.
4.

ОСМАН

РИФАТОВ

ЧАУШЕВ

гр.Пещера

ул. Орфей №15

Данък МПС АУЗ № 171-1/30.11.2017г.
5.

БОРИС

ШАРКОВ

ПЕНЧЕВ

гр.Пещера

ул.В.Стайков №26

Данък МПС АУЗ №131-1/29.11.2017г.
6.

МАРИЯ

БОРИСЛАВОВА

МИНКОВА

гр.Пещера

ул.Извън регулацията  №165

Данък МПС АУЗ №201-1/01.12.2017г.

ОРГАН ПО

                                              ПРИХОДИТЕ       ………………………

                                                                               Гл.експерт “МП”

                                                                               /Ст.Семерджиев/

Дата на поставяне: 15.12.2017г.

Дата на сваляне :    29.12.2017г.

 
Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 14 Декември 2017г. 14:31ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект заЧИ на ПУП-ПРЗ за преотреждане на УПИ ІІ-222, за промишлено производство-цех за преработка на сурови кожи и образуването на два урегулирани поземлени имоти: УПИ ІІ-222, цех за производство на дървени пелети и УПИ VІ-222, за топилня и преработка на животински мазнини, землището на с.Капитан Димитриево. Определя се устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване 15 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Съобщение Печат Е-поща
Сряда, 13 Декември 2017г. 16:34ч.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 14.12.2017 г.

Публикувано на :     14 декември   2017г., четвъртък

Валидно до:17,30ч., 28 декември   2017г., четвъртък

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес

гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.3, стая №13 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Сряда, 13 Декември 2017г. 15:40ч.

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна

служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,

в страната и в чужбина за времето от 08.05.2018г. до 18.05.2018г.

във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони

Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Пловдив, Белене, Сливен, Плевен и Мусачево.

Attachments:
Download this file (Обява към МЗ ОХ-1232.pdf)Обява към МЗ ОХ-1232.pdf[ ]1043 Kb
 
Съобщение Печат Е-поща
Сряда, 13 Декември 2017г. 09:19ч.

СПРАВКА

По чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

            Във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, на 07.11.2017 г. бе публикуван Проект за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на интернет страницата на Община Пещера.

            В законоустановения 30-дневен срок по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища относно изготвения Проект за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в деловодството на Община Пещера, както и на е-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 
Съобщение Печат Е-поща
Понеделник, 04 Декември 2017г. 08:48ч.

ОБЯВА

             В изпълнениена Заповед №844/01.12.2017 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА

          

             1.Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

1.2. Сграда с площ 13 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к.4550, ул. „Петър Раков“ №35, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101, частна общинска собственост, при начална тръжна месечна наемна цена 84,50 без ДДС, депозит за участие 8,45 лв. Срок на договора за наем – 5 години.

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 28 Ноември 2017г. 12:54ч.

ОБЯВЛЕНИЕ


ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НАПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ГРАД ПЕЩЕРА

Attachments:
Download this file (ПРАВИЛНИК.pdf)ПРАВИЛНИК.pdf[ ]207 Kb
 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 28 Ноември 2017г. 11:54ч.

ОБЯВА
за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Attachments:
Download this file (ox1167.pdf)ОБЯВА[ ]803 Kb
 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 28 Ноември 2017г. 09:41ч.

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 27.03.2018г. до 29.03.2018г. в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив.

Attachments:
Download this file (68-ma.pdf)ОБЯВА[ ]233 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216