Сряда, 22 Ное 2017
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало


Съобщение Печат Е-поща
Сряда, 22 Ноември 2017г. 16:26ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП в 14-дневен срок, считано от 22.11.2017г. до информация по Заданието за обхват и съдържание на доклада за екологична оценка на проекта на ОУП на Община Пещера

 

Задание

 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 21 Ноември 2017г. 12:38ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за допълване отреждането на УПИ ІІ-2333, в УПИ ІІ-2333,“Жилищно строителство, търговия и услуги”, кв. 158 по регулационния план на гр.Пещера.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Съобщение Печат Е-поща
Понеделник, 20 Ноември 2017г. 17:44ч.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

Във   връзка с чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

“БИОВЕТ“ АД с адрес  обл. Пазарджик, гр. Пещера 4550, ул.“ Петър Раков“ №39

Уведомява заинтересованото население и общественост

за инвестиционно предложение

Attachments:
Download this file (DOC_uvedomlenie.PDF)УВЕДОМЛЕНИЕ[ ]1835 Kb
 
Обявление Печат Е-поща
Сряда, 15 Ноември 2017г. 16:57ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед №802/13.11.2017г. от Кмета на Община Пещера за одобрен   проект за ПУП-ПР за промяна на отреждането на УПИ І-18, за складова дейност в УПИ І-18, за складова дейност и производствена дейност /розоварна/, /поземлен имот № 438018/, местност ”Кътево кладенче”, землище на с.Радилово, общ.Пещера.

         Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Съобщение Печат Е-поща
Понеделник, 13 Ноември 2017г. 15:04ч.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

СПИСЪК

НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА

УСЛУГАТА “ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ” ПО ПРОЕКТ „ПОДАЙ РЪКА“

  1. Основна целева група:
ИМЕ,ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
1 Юлиян Йорданов Радев
2 Антим Серафимов Минков
3 Румен Митков Кехайов
4 Антон Томев Тонов
5 Серафим Радков Камбуров
6 Тома Димитров Сидов
7 Живко Василев Камбуров
8 Елена Трифонова Георгиева
9 Мариан Томев Тонов
10 Ружа Николова Вълкова
11 Борис Минков Стоянов
12 Здравка Илиева Трифонова
13 Райна Димитрова Бабова
14 Иван Костадинов Ловчинов
15 Катя Павлова Жилева
16 Ремзие Мустафова Карашикова
17 Неделка Костадинова Демерджиева
18 Борис Павлов Димитров
19 Невена Николова Милчева

       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР:.............................                                                                                                                                 (Виктория Пенева)

 
Съобщение Печат Е-поща
Сряда, 08 Ноември 2017г. 16:46ч.

На 10.11.2017г. от 10.00 часа в Общинска служба Земеделие - офис Пещера ще заседава
комисия за разглеждане и изготвяне предварителен регистър, по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ.

 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 07 Ноември 2017г. 17:23ч.

Община Пещера, обл.Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед №781/06.11.2017г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ и РУП за изменение на регулацията между поземлен имот с идентификатор 56277.504.212 /УПИ VІІІ-1580/ и поземлен имот с идентификатор 56277.504.207 /УПИ І-1580/, поземлен имот с идентификатор 56277.504.212 /УПИ VІІІ-1580/ и поземлен имот с идентификатор 56277.504.215 /УПИ VІ-ГНС/, поземлен имот с идентификатор 56277.504.212 /УПИ VІІІ-1580/ и поземлен имот с идентификатор 56277.504.208 /УПИ VІІ-Резервен терен/, като регулационните линии съвпадат с имотните

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 07 Ноември 2017г. 17:21ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 777/06.11.2017г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПР заотреждане на част от поземлен имот с идентификатор 56277.1.1508 по КККР на гр.Пещера-частна държавна собственост, местност „Дъното“ по КВС на гр.Пещера /ПИ № 230111/ в УПИ І-„За жилище-караулно“ с площ от 200 кв.м. за определяне на прилежащ терен към

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 07 Ноември 2017г. 17:20ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед №778/06.11.2017г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПР за отреждане на част от поземлен имот с идентификатор 56277.1.1508 по КККР на гр.Пещера, частна държавна собственост /ПИ № 230111/ в местност „Дъното“ в УПИ ІІ-гараж-работилница с

Продължение...
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216