Неделя, 26 Юни 2016
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

peristera baner-op-ak opak-opr Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Десето заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Петък, 24 Юни 2016г. 10:07ч.
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Пещера   д-р Цветана Лепарова свиква  общинските  съветници  на   ДЕСЕТО  заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    30. 06. 2016 г.   / ЧЕТВЪРТЪК /   от  14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за
 
ДНЕВЕН РЕД :
 
1.Информация за работата на Община Пещера по европейските фондове за периода м. юли 2015г. – м. юни 2016г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера
Галина Стоянова –  Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“
 
2.Информация за работата на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейности по социално подпомагане.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера
Галина Стоянова –  Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“
 
3.Съгласуване и приемане на актуализиран
Продължение...
 
Забрана за строителство Печат Е-поща
Четвъртък, 23 Юни 2016г. 15:54ч.

                                  ЗАПОВЕД № 542 от 23.06.2016г.                                        

       С оглед осигуряване спокойствието и почивката на летовище „Свети Константин” през активния летен сезон и в съответствие с разпоредбата на чл.43, т.3 от Наредбата за обществения ред,чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места и на основание чл.44, ал1 и ал.2 от ЗМСМА.

Н А Р Е Ж Д А М:      

      ЗАБРАНЯВАМ всякакъв вид строителство и подготовка за строителство през периода

15 юли  до 30 август 2016 година на територията на летовище „Св.Константин”, Община Пещера.

      При констатиране на нарушения да се образуват административно-наказателни преписки срещу виновните лица за налагане на предвидените  в цитираната наредба санкции.

      За ефективно изпълнение на настоящата заповед, за предотвратяване и преустановяване на нарушения длъжностното лице Георги Златков -тел.за контакти 0899244108 да поддържа непосредствен контакт със секретаря на община Пещера –Борис Фолев, с инж.Стела Павлова – директор дирекция „ТСУ” при Община Пещера, с Мария Цурева – гл.специалист”Незаконно строителство, определяне строителна линия  и архив”.

 

       С оглед на посочената забрана и предвидената административно-наказателна отговорност,настоящата заповед да бъде съобщена чрез

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Вторник, 21 Юни 2016г. 15:19ч.
Във връзка с емитирането на общински облигации Община Пещера предлага на Вашето внимание Финансовият анализ изготвен от ИП „Общинска банка“ АД
Attachments:
Download this file (Финансов анализ.pdf)Финансов анализ[ ]1944 Kb
Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Вторник, 21 Юни 2016г. 14:46ч.
Съобщение №2/21.06.2016 год.
 
 До ТОДОР ИЛИЕВ ТОНЧЕВ
            /трите  имена/
 
гр.Пловдив, Район северен, ул.”Розова долина” №1, ет.3,ап.9
                           /адрес/
 
                    Уведомяваме Ви, че за строеж: гараж, находящ се в гр. /с/…Пещера, с административен адрес: гр.Пещера ул.”Михаил Такев” 159 , кв.20 , урегулиран поземлен имотVI-24 е издадено Възлагателно писмо за принудително изпълнение на Заповед № 686/09.10.2014г.на Кмета на Община Пещера, съгласно Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или част от тях от Община Пещера.
                    Премахването ще бъде извършено от фирма „Радани” ООД гр.Пазарджик, с която Община Пещера има сключен договор, като за извършените
Продължение...
 
Уведомление за инвестиционно предложение Печат Е-поща
Петък, 17 Юни 2016г. 15:19ч.
Във   връзка с чл.4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, 
                   
„БИО МЕС ИНВЕСТ“ ООД със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Есперанто“ №6 
 
Уведомява заинтересованото население и общественост 
за инвестиционно предложение:
 
„Инвестиционен проект за изграждане на овцеферма за производство на овче мляко с капацитет 1 200 овце –майки“, с
Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 16 Юни 2016г. 14:43ч.

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП  в 14-дневен срок, считано от 17.06.2016г. до информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за Инвестиционно предложение на  „ЕКО ГРИЙН ФАРМ“ ЕООД за изграждане на СВИНЕФЕРМА  на

Продължение...
 
Обява за провеждане на публични търгове Печат Е-поща
Сряда, 15 Юни 2016г. 09:57ч.
В изпълнение на Заповед №499/13.06.2016 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА 
 
ОБЯВЯВА 
            
 1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години, считано от датата на сключване на договора за наем, на:
1.1. Самостоятелен обект в сграда, с площ 22,75 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Петър Раков” №35, ет.1, самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположен в
Продължение...
 
Заповед № 502 от 14.06.2016г. на кмета на община Пещера Печат Е-поща
Вторник, 14 Юни 2016г. 15:48ч.
На основание  чл.62 от Закона за лечебните растения и чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.2 и ал.3 от Закон за лечебните растения и чл. 35, ал.2, т.2 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Пещера 
 
І. Н А Р Е Ж Д А М:
 
1.Събирането на липов цвят с цел стопанска дейност в земи  - общинска собственост, от поземления фонд и  населените места на Община Пещера, както и от територии  в строителните граници на населените места – общинска собственост, независимо от предназначението им,  да се осъществява единствено с позволително, издадено от Община Пещера и заплатена такса за добиваното количество.
2.Не се изисква позволително за събиране на липов цвят за лични нужди – до 0,5 кг.  свеж липов цвят, събран  в рамките на един ден от едно лице.
3.Брането на липов цвят в частни имоти да се извършва след декларирано съгласие от техните собственици.
 
ІІ. З А Б Р А Н Я В А М:
 
1.Отсичане и кастрене на липови дървета, независимо от собствеността им, без разрешение издадено от Община Пещера.
2.Повреждане и чупене на клони на липови дървета. 
3.Бране на липов цвят край натоварени с автомобилно движение пътища на територията на общината.
 
При констатирани нарушения виновните лица да бъдат санкционирани съгласно чл.76г. от Закона за л
Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 14 Юни 2016г. 14:13ч.
ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
  
ПРОЕКТ
 
За изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера
 
 
Приета с Решение №581/31.08.2010г., изм. и доп. с Решение №636/29.12.2010г., изм.и доп. с Решение № 651/28.01.2011г., Решение №674/28.02.2011г., Решение №753/29.07.2011г., Решение №759/29.07.2011г., Решение №31/29.12.2011г.,Решение №58/31.01.2012г., Решение №138/31.05.2012г., Решение № 267/28.12.2012г., Решение №288/31.01.2013г., Решение № 352/08.04.2013г., Решение №389/27.06.2013г., Решение № 508/30.12.2013г., Решение № 615/14.05.2014г., изм. и доп. с Решение № 648/ 15.07.2014г., изм. и доп. с Решение № 756/27.03.2015г., изм. и доп. с Решение № 844/12.06.2015г.изм. и доп с Решение № 881/18.08.2015г.,на Общински съвет – Пещера
 
Мотиви за изготвяне на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера
 
1.Причини, които налагат приемането:
С Решение №110/26.05.2016г. на Общински съвет – Пещера е направено изменение в Наредбата за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места и думите „стопанска вода“ се заменят с думите „поливна вода“. 
Основното предназначение на поливната вода е за напояване на земеделски култури, животновъдство, аквакултури и през
Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Понеделник, 13 Юни 2016г. 14:48ч.
Ръководството на „ В К С" ЕООД – гр. Пещера уведомява гражданите , че поради авария на магистрален водопровод ф 150 и монтаж на спирателен кран на същия подаването на  „ поливна вода“ за територията на гр.Пещера ще бъде преустановено от 12.00 часа на 13.06.2016 год. до 18.00 часа  на 14.06.2016 год.
 Екипи работят по отстраняване на аварията.  
 

 Ръководството на „ВКС" ЕООД

Продължение...
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216