Петък, 28 Авг 2015
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

peristera baner-op-ak opak-opr Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Обява за провеждане на публичен търг Печат Е-поща
Сряда, 26 Август 2015г. 10:41ч.

В изпълнение на Заповед №484/25.08.2015 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
            
1. Провеждане на публичeн търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
 
1.1. ПИ с идентификатор 56277.503.13 с площ 501 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-14/20.06.2014г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за

Продължение...
 
66 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Петък, 21 Август 2015г. 13:26ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят    на Общински съвет – Пещера  Анастасия Младенова свиква  общинските  съветници  на   ШЕСТДЕСЕТ И ШЕСТО  заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    28.08. 2015 г. / ПЕТЪК /   от  9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД:

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 64 от 31.07.2015г.
    Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Отчет за дейността на Общински съвет – Пещера и неговите комисии
за периода януари – юли 2015г.
      Докладва: Председателят на Общински съвет

3.    Отчет на касовото изпълнение на сборния

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Петък, 21 Август 2015г. 12:37ч.

Във връзка с чл.6, ал.9 от Наредбата за реда и условията за извършване
на ОВОС, Община Пещера осигурява обществен достъп  в 14 -дневен срок,
считано от 21.08.2015г.  за изразяване на писмени становища от
заинтересовани страни  по отношение на предоставена Информация по  
Приложение №2 към чл. 6 от цитираната Наредба за инвестиционно предложение на Ж.Г.: „Промяна предназначението на земеделска земя, имот с идентификатор 56277.2.336 в УПИ ХVІ-336 с отреждане за „ Птицеферма“  с 15 000 места за отглеждане на

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 20 Август 2015г. 09:13ч.

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г., в съответствие с чл.75 от Изборния кодекс и Решение №1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на ЦИК, на 24.08.2015 г. от 17.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация Пещера (стая №5, І етаж) ще се проведат консултации за назначаването на Общинска избирателна комисия за Община Пещера.
    Консултациите ще се проведат с представителите на парламентарно

Продължение...
 
65 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Вторник, 18 Август 2015г. 09:43ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.45, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера за мандат 2011г.-2015г. Председателят на Общински съвет  Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ШЕСТДЕСЕТ И ПЕТО /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 18.08.2015г. /ВТОРНИК / от 17.00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера /Приет с Решение № 389/30.09.2015г. и

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 17 Август 2015г. 15:06ч.

На основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № 461/14.08.2015г. на Кмета на Община Пещера ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – “ДИРЕКТОР НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ” към Община Пещера

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността Длъжност: ДИРЕКТОР НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ към Община Пещера се заема по трудово правоотношение.

1.1 Минимални изисквания - Степен на образование – висше, с образователно-квалификационна степен – Магистър, от област на Класификатор на областите на висше образование и

Продължение...
 
Инвестиционни предложения Печат Е-поща
Петък, 14 Август 2015г. 15:39ч.

Във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, "НЕК" ЕАД, Предприятие "Язовири и каскади", Язовирен район "Батак" информира заинтересованите лица и общественост относно две инвестиционни предложения, за които е предоставена информация по чл.4, ал.3 от горецитираната наредба.

Attachments:
Download this file (1.doc)1.doc[ ]409 Kb
Download this file (2.doc)2.doc[ ]384 Kb
 
Покана Печат Е-поща
Четвъртък, 13 Август 2015г. 11:30ч.

Асоциация "Жени без остеопороза"

Община Пещера

ПОКАНА

Дата: 25 август 2015 г. /вторник/

Място: Общинска администрация – гр. Пещера

Час: от 10,00 до 12,00 часа

Информационна кампания за определяне на личния риск от остеопороза

с

ИЗМЕРВАНЕ НА КОСТНА ПЛЪТНОСТ

Цена: 10,00 лв

Предварително записване на тел.0884 71 44 39

За допълнителна информация: Асоциация „Жени без остеопороза” – тел.02 963 47 15

 
Заповеди Печат Е-поща
Понеделник, 10 Август 2015г. 16:36ч.

Заповеди №РД-06-184/04.08.2015г. и №РД-06-187/04.08.2015г. на Директора на ОД"Земеделие" гр.Пазарджик, с които са определени
комисии, които да ръководят сключването на споразумения за ползването на земеделски земи в землището на Община Пещера.

Attachments:
Download this file (rd-187.doc)РД-187[ ]521 Kb
Download this file (rd-186.doc)РД-186[ ]536 Kb
 
Уведомление Печат Е-поща
Вторник, 04 Август 2015г. 16:59ч.

ЛИДЕР МЕС “  ООД
 уведомява Община Пещера за инвестиционно ппредложение  внедряване на нови процеси, технологии и подобряване на наличните производствени активи в животновъдното стопонство.

ЕТ„ГРИН ТЕХ- ТЕОДОРА ПАУНОВА “  
уведомява Община Пещера за инвестиционно предложение за

Продължение...