Четвъртък, 27 Окт 2016
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

ref_banner.jpg
peristera baner-op-ak opak-opr Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 27 Октомври 2016г. 13:19ч.

Съобщение за публично обявяване за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - река "Стара река"(Пещерска) с цел заустване на смесен поток пречистени отпадъчни води за експлоатация на съществуващ обект "Канализационна система" на гр. Пещера.

Attachments:
Download this file (Doc_2016.10.27.pdf)Съобщение[ ]614 Kb
 
Заповед Печат Е-поща
Вторник, 25 Октомври 2016г. 10:22ч.

ЗАПОВЕД

813

гр. Пещера, 25.10.2016 г.

Подписаният Николай Йорданов Зайчев – Кмет на Община Пещера, като разгледах доклад с вх. №USER 046-2/25.10.2016г. от Невена Дялкинова – н-к отдел „ОС” относно Заповед №726/20.09.2016г. за откриване на процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 99, т.1 от АПК и след преценка на изложените аргументи

НАРЕЖДАМ :

 

   Отменям частично Заповед №726/20.09.2016г., с която са открити публични търгове за продажба на имоти-частна общинска собственост, назначена е комисия за провеждането им, утвърдени са тръжни документации, условията за оглед на обектите и крайния срок за приемане на заявленията, в частта на т.1.3 относно продажбата на поземлен имот с идентификатор 56277.504.506 с площ 341.00 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к. 4550, община Пещера, област Пазарджик, кв. Луковица, местност кв. Луковица, без посочен административен адрес, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: кв. 199Д, парцел V. Граници и съседи на имота са: 56277.504.509, 56277.504.508, 56277.504.505, 56277.504.206, 56277.504.9648, актуван с Акт за частна общинска собственост №696/05.08.2016г., вписан в Службата по вписванията с вх. Рег. №1756/08.08.2016г., Акт №20, т.7, понеже беше установена неточност в границите на имота.

Настоящата заповед следва да се връчи на лицето Катя Николаева Ангелова, както и да се публикува на интернет страницата на Община Пещера и да се обяви на информационното табло в сградата на Общинска администрация.

След влизане в сила на заповедта да се възстановят на участничката в търга заплатените от нея суми за документи за участие и стойността на внесения депозит, като за това се представи квитанция за внесен депозит – оригинал.

Настоящата заповед да се връчи на Началник отдел „Общинска собственост” и на Директор ФСД за сведение и изпълнение.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на обявяването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Пазарджик.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Зехра Алиш – заместник-кмет на Община Пещера.

НИКОЛАЙ ЗАЙЧЕВ

Кмет на Община Пещера

 
Уведомление Печат Е-поща
Петък, 21 Октомври 2016г. 15:37ч.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във връзка с чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,

„БИОВЕТ“ АД със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, гр. Пещера 4550, ул. „Петър Раков“ №39

тел. 0350 6 56 19, факс 0350 6 56 07,e-mail Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Лице за контакти: Иван Златев - тел. 0350 6 56 34 (395), e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Уведомява заинтересованото население и общественост

за инвестиционно предложение:

ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА

ПРОИЗВОДСТВО НА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ И ФУРАЖНИ ДОБАВКИ

 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД 15-то ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС- ПЕЩЕРА - 27.10.2016Г. Печат Е-поща
Петък, 21 Октомври 2016г. 10:53ч.

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ПЕТНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на    27. 10.2016г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Прессъобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 20 Октомври 2016г. 13:32ч.

Договор № BG16RFOP001-2.001-0139-C01 «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 5»

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 889 660,19 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

Attachments:
Download this file (press2.doc)Прессъобщение[ ]164 Kb
 
Прессъобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 20 Октомври 2016г. 13:30ч.

Договор № BG16RFOP001-2.001-0111-C01 «Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала, гр. Пещера».

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 207 999,97 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Договор № BG16RFOP001-2.001-0114-C01 «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 2»

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 776 717,78 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

 

Договор № BG16RFOP001-2.001-0134-C01 «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3»

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 671 040,29 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

Attachments:
Download this file (press1.doc)Прессъобщение[ ]179 Kb
 
Прессъобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 20 Октомври 2016г. 13:28ч.

Договор № BG16RFOP001-2.001-0007-C01 «Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Общински детски комплекс».Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 406 793,74 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

 

Договор № BG16RFOP001-2.001-0010-C01 «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 1»

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 1 973 649,76 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

Attachments:
Download this file (press.doc)Прессъобщение[ ]169 Kb
 
Заповед Печат Е-поща
Сряда, 19 Октомври 2016г. 13:27ч.

Заповед №796/18.10.2016г.

Attachments:
Download this file (Zapoved.pdf)ЗАПОВЕД[ ]352 Kb
 
Уведомление Печат Е-поща
Вторник, 18 Октомври 2016г. 15:15ч.

Уведомление за инвестиционно предложение

от „БИОВЕТ“ АД

4550 Пещера, ул."Петър Раков"№ 39

тел. 0350 6 56 19, факс 0350 6 56 07,e-mail Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Лице за контакти: Иван Златев

тел. 0350 6 56 34 (395), e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО ФИЛТРАЦИОННО ОТДЕЛЕНИЕ

ЗА ОБРАБОТКА НА ФЕРМЕНТАЦИОННА ТЕЧНОСТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО

НА ФУРАЖНИ ДОБАВКИ

Характеристика на инвестиционното предложение

1.Резюме на предложението.

Продължение...
 
Уведомление Печат Е-поща
Вторник, 18 Октомври 2016г. 15:08ч.

Уведомление за инвестиционно предложение

от „БИОВЕТ“ АД

4550 Пещера, ул."Петър Раков"№ 39

тел. 0350 6 56 19, факс 0350 6 56 07,e-mail Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Лице за контакти: Иван Златев

тел. 0350 6 56 34 (395), e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ

НА ГОТОВИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ВЕТЕРИНАРНАТА ПРАКТИКА

Характеристика на инвестиционното предложение

1. Резюме на предложението.

Продължение...
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216