Петък, 20 Апр 2018
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало


ТРИДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА Печат Е-поща
Петък, 20 Април 2018г. 08:41ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ И ПЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 26. 04. 2018 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за


ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 19 Април 2018г. 12:31ч.

Община Пещера обръща внимание на всички Сдружения  на  собствениците, които са подали  Заявления  за интерес и финансова помощ и  са подписали  договор с общината по Националната програма, могат да кандидатстват по Процедура  BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020., Ако отговарят на следното условие за допустимост, а именно: Допустима сграда на СС за финансиране е многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта включително с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС(едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Необходимо е да проведат ново събрание и да подадат ново  заявление за интерес и финансова помощ,   в   съответствие   с   образците   и   указанията  по Процедура  BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.
Подаването на документи по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ не води до отказване и/или оттегляне на подадените документи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Краен срок за кандидатстване по програмата  в Община Пещера: 30.05.2018г. 17.30 часа местно време.

Подробна информация: Условия и указания за кандидатстване и утвърдената процедура за подбор и оценка на многофамилни жилищни сгради, както и всички  необходими документи можете да намерите на  интернет страницата на Община Пещера www.peshtera.bg.

 
Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 19 Април 2018г. 08:00ч.

Община Пещера обръща внимание на всички заинтересовани граждани, че ще бъдат приемани Заявления за интерес и финансова помощ за участие по процедура BG16RF0OP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, САМО И ЕДИНСТВЕНО В ЗАПЕЧАТАН НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК  на който следва да бъде изписано пълното наименование на СС – Сдружение на собствениците.
Пликовете ще бъдат разпечатвани от комисия назначена със Заповед на Кмета на Община Пещера, която ще извършва разглеждане, оценяване и класиране на подадените заявления в определения срок .


ВАЖНО: Образците за попълване по процедура BG16RF0OP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2” са различни от образците по предходната процедура. Комисията няма да разглежда документи подадени по старите образци, и същите ще се считат за недопустими.


Краен срок за кандидатстване по програмата  в Община Пещера: 30.05.2018г. 17.30 часа местно време.

Подробна информация: Условия и указания за кандидатстване и утвърдената процедура за подбор и оценка на многофамилни жилищни сгради, както и всички  необходими документи можете да намерите на  интернет страницата на Община Пещера www.peshtera.bg.

 
Съобщение Печат Е-поща
Сряда, 18 Април 2018г. 13:13ч.

Във връзка със стартирането на Приоритетна ос 2 : Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони» Оперативна програма «Региони в растеж» 2014 – 2020г. процедура BG16RF0OP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, Община Пещера приканва заинтересованите граждани да се запознаят с информацията и образците за кандидатстване по програмата, да подготвят и да подадат своите Заявления за интерес и финансова помощ .

Целта на програмата е повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор и на обществените сгради, осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен комфорт и по –високо качество на жизнената среда.

 

Краен срок за кандидатстване по програмата в Община Пещера: 30.05.2018г. 17.30 часа местно време.

 

Всеки петък от 14.00 часа до 17.00 часа в залата на Общински съвет Пещера, ул. “Дойранска епопея“ 17, до изтичането на крайният срок за кандидатстване, Община Пещера ще провежда „Ден на отворените врати“ с цел провеждане на публична информационна кампания за запознаване на широката общественост с възможностите за обновяване на жилищни сгради, критериите за допустимост на жилищните сгради; критериите и правилата за подбор, необходимите мерки, които следва да се предприемат от собствениците с оглед получаване на финансиране.

Подробна информация: Условия и указания за кандидатстване и утвърдената процедура за подбор и оценка на многофамилни жилищни сгради, както и всички необходими документи можете да намерите на интернет страницата на Община Пещера www.peshtera.bg.

 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 17 Април 2018г. 16:13ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на на ПУП-ПР за  изменение регулацията между УПИ VІІІ-786 и УПИ ІX-787 в кв. 59 по съществуващи имотни граници между имот № 787 и имот № 786, с.Радилово, общ.Пещера
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и К    метството на с.Радилово, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Покана Печат Е-поща
Четвъртък, 12 Април 2018г. 17:36ч.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Пещера организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Пещера за 2017 година.

Председателят на Общински съвет отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

Обсъждането ще се проведе на 20.04.2018 г. /петък / от 16:00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Пещера

С материалите по обсъждането можете да се запознаете на електронен адрес www.peshtera.bg

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в ОЦУИГ на общината или на електронен адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 
Обява Печат Е-поща
Вторник, 10 Април 2018г. 12:37ч.

О Б Я В А

за провежданенаконкурс за войнишки длъжности във военни
формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на
военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в
страната и в чужбина

 

 

Attachments:
Download this file (ОБЯВА СКС.pdf)ОБЯВА СКС.pdf[ ]535 Kb
 
Обявление Печат Е-поща
Четвъртък, 05 Април 2018г. 11:24ч.

О Б Я В Л Е Н И Е


Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 270/03.04.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на регулацията на УПИ ІІІ-1245 с идентификатор 56277.502.770 по КККР на гр. Пещера и обособяване на два урегулирани поземлени имота УПИ ІІІ-1245 и УПИ ІХ-1245, кв. 91.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Обявление Печат Е-поща
Четвъртък, 05 Април 2018г. 11:23ч.

О Б Я В Л Е Н И Е


Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 267/03.04.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект ЧИ на ПУП-ПР за изменение на уличната регулация на УПИ ІV-2919, Жилищно строителство, търговска дейност и услуги с идентификатор 56277.501.329 по КККР на гр.Пещера към улица с о.т. 250-250а с идентификатор 56277.501.9638 в кв. 27а по ПУП на гр.Пещера, като част от  поземлен имот с идентификатор 56277.501.329 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІV-2919, Жилищно строителство, търговска дейност и услуги/ се предвижда да се приобщи към североизточната граница и 29 кв.м. от площта на УПИ-то преминат към улица с о.т. 250-250а с идентификатор  56277.501.9638  по КККР на гр.Пещера, а източната регулационна линия на улицата премине по кадастралната й граница, където след изменението площта на поземлен имот с идентификатор 56277.501.329 по КККР на гр.Пещера УПИ ІV-2919, Жилищно строителство, търговска дейност и услуги стане 358 кв.м. От новообразуваният поземлен имот с идентификатор 56277.501.329 по КККР на гр.Пещера с площ от 358 кв.м., 280 кв.м. съгласно Нотариален акт № 116, том ІV, рег. № 5346, дело № 634 от 21.11.2003 г. са собственост на Верка Ангелова Йосифова, а 78 кв.м. са общинска собственост.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Обявление Печат Е-поща
Четвъртък, 05 Април 2018г. 11:22ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 269/03.04.2018 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.2.712 по КККР на гр.Пещера и отреждането му в два урегулирани поземлени имоти УПИ ІІ-2.551, за производствена и складова дейност (проектен поземлен имот 551) и УПИ ІІІ-2.557, за улица (проектен поземлен имот 557) в местност ”Потока”, общ.Пещера. Предвижда се ниско свободно застрояване в УПИ ІІ-2.551, за производствена и складова дейност (проектен поземлен имот 551), с устройствена зона – Пп /предимно производствена/ и устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 15 м, плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216