Сряда, 30 Юли 2014
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

opak-oprbaner-op-akperistera

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.Покана за залючителна пресконференция Печат Е-поща
Петък, 25 Юли 2014г. 13:01ч.

Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА,    

Община Пещера има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция на 29.07.2014г. от 17,00 часа, в залата на Общински съвет – гр. Пещера, Община Пещера по проект „Ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически документи и провеждането на

Прикачен(и):
Download this file (press.doc)Пълен текст на поканата[ ]48 Kb
Продължение...
 
Обява за провеждане на публични търгове Печат Е-поща
Понеделник, 21 Юли 2014г. 08:46ч.

В изпълнение на Заповед №486/18.07.2014 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
            
1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок 3 години, считано от датата на сключване на договора за наем, на следните обекти общинска собственост:
   - Павилион №3, публична общинска собственост, находящ се на „Дъгов мост” в гр. Пещера, в района на

Продължение...
 
Програма Печат Е-поща
Петък, 18 Юли 2014г. 09:17ч.

                         За  традиционния летен събор на летовище 

                                     "Свети Константин"                                              

 

26.07.2014 г.

на Дългата поляна

от 11,00 ч.

                        

Фолклорна   програма с участието   на     ансамбъл  “Славейче”, самодейни състави   от община Пещера и Николай Учкунов

26.07.2014 г.

на Дългата поляна

от 16.00 ч.      

                                                                

Концерт на оркестър “Хебър”

26.07.2014 г.

на Дългата поляна

от 18.30 ч.

С песните на Николай Славеев

26.07.2014 г.      

на “Дългата поляна”

от 19.30 ч

              

Фолк фиеста с Татяна    

26.07.2014 г.

на “Дългата поляна”

от 20.30 ч.                              

                          

Концерт на Дивна и Никнейм

 
48 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Петък, 11 Юли 2014г. 13:38ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера  Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМО заседание  на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  15. 07. 2014 г. /вторник/ от  9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 47 от 27.06.2014г.
                                                                   Докладва: Кметът на Oбщината

2.Приемане на Общински план за развитие на Община Пещера за

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Петък, 11 Юли 2014г. 13:04ч.

Със Заповед № РД-18-14 / 20.06.2014 г. на Изпълнителния  директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастъра-гр.София , на основание  чл.49, ал.1 от  Закона за кадастъра и имотния регистър    /ЗКИР / е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за част от землището на гр.Пещера – кадастрални райони 502 и 503, община Пещера, област Пазарджик .
  Справки по Кадастралната карта и кадастралните регистри за част от землището на гр.Пещера – кадастрални райони 502 и 503, община Пещера, област Пазарджик се извършват в

Продължение...
 
Заповед № 459/09.07.2014 г. на кмета на община Пещера Печат Е-поща
Четвъртък, 10 Юли 2014г. 13:52ч.


    Във връзка с писмо изх.№РД-03-1919/04.07.2014 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр.Пазарджик относно настъпил етап на „восъчна зрялост” на посевите, засети с житни култури, на основание чл.4, ал.4 от Наредба Із-1053/19.04.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейност в земеделските земи, чл.8, ал.1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, и чл.44, ал.1, т.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 НАРЕЖДАМ :

І. Обявявам настъпването на „восъчната зрялост” на посевите, засети с житни култури, считано от 09.07.2014 г.
ІІ. Определям мерки за осигуряване на пожарната безопасност по

Продължение...
 
Временна забрана за извършване на строителни дейности Печат Е-поща
Вторник, 01 Юли 2014г. 16:28ч.

З А П О В Е Д
№ 403
30.06.2014г.
                                             
       С оглед осигуряване спокойствието и почивката на летовище „Свети Константин” през активния летен сезон и в съответствие с разпоредбата на чл.43, т.3 от Наредбата за обществения ред,чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места и на основание чл.44, ал1 и ал.2 от ЗМСМА.
 
Н А Р Е Ж Д А М:
      
      ЗАБРАНЯВАМ всякакъв вид строителство и подготовка за строителство през периода
15 юли  до 31 август 2014 година.
      При констатиране на нарушения да се образуват административно-наказателни преписки срещу виновните лица за налагане на предвидените  в

Продължение...
 
Проект за изменение и допълнение на наредба Печат Е-поща
Четвъртък, 26 Юни 2014г. 16:25ч.

Проект за изменение и допълнение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера“ и Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата

Глава първа „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ“, РАЗДЕЛ I, „Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги“

В чл. 3, ал. 1 в изречение второ след „безкасово“ се поставя запетая, „или“ се заличава и в края на изречението се допълва „или с общински таксови

Продължение...
 
Проект за изменение и допълнение на наредба Печат Е-поща
Четвъртък, 26 Юни 2014г. 11:10ч.

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
 ПРОЕКТ


За изменение на Наредба за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места


Приета с Решение №546/27.05.1999г., изм. и доп. с Решение №593/05.08.1999г., Решение №148/30.11.2000г., Решение №205/30.03.2001г., Решение №277/28.09.2001г., Решение №309/30.11.2001г., Решение №334/01.03.2002г., Решение №388/27.06.2002г., Решение №576/12.09.2003г., Решение №13/27.11.2003г., Решение №63/19.03.2004г., Решение №106/27.08.2004г., Решение №639/29.06.2007г., доп. с Решение №198/31.10.2008г, Решение №311/30.04.2009г. на Общински съвет гр.Пещера, изм. и доп. с Решение № 156/29.06.2012г., доп.с Решение № 181/31.07.2012г.
 
            Мотиви: за изготвяне на проекта за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места:
    Причини, които налагат приемането:
    С Решение №546/27.05.1999 г. е приета Наредба за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места. В чл.17 на

Продължение...
 
Проект за изменение и допълнение на наредба Печат Е-поща
Четвъртък, 26 Юни 2014г. 11:07ч.

Проект  за  изменение и допълнение на „ Наредбата за местните данъци на територията на община Пещера

 

”В чл. Чл.52. ал. 1, т. 4 числата „12 и 13“ се заличават.
В чл. 57, ал. 3 израза „средствата за подслон и“ се заличават.
Чл. 58, ал. 4 и ал. 5 се отменят.
В чл. 59 числото „10“ се заменя с „11“.Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да

Продължение...